Home

Achtergrond 341 x bekeken

Overzicht te verwachten wijzigingen milieuwetgeving 2007

In 2007 zullen vinden veel belangrijke wijzigingen op het gebied van milieuwetgeving plaats. Onder meer door de Wet geurhinder en veehouderij, de wijziging van het Besluit Landbouw, de wijziging Wet Ammoniak en Veehouderij, de inwerkingtreding van het Besluit Huisvesting en het voorstel Beleidsplan IPPC. Hieronder worden alle wijzigingen kort toegelicht.

Wet geurhinder en veehouderij

Deze nieuwe geurwet zal tegelijk met de bijbehorende Regeling geurhinder en veehouderij in werking treden op 1 januari 2007. Het betreft een landelijk toetsingskader, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen concentratie en niet-concentratiegebieden en binnen en buiten de bebouwde kom. De huidige mestvarkenseenheden (mve's) worden vervangen door Odour units (Ou). De huidige wet- en regelgeving op gebied van stank (Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 en de Wet stankemissie veehouderijen (Wsv)), komen per 1 januari 2007 te vervallen.

Wijziging Besluit landbouw

In het kader van de administratieve lastenverlichting is op 6 december 2006 het Besluit landbouw in werking getreden. Dit betreft een samenvoeging van de Amvb Melkrundveehouderijen en de Amvb Akkerbouwbedrijven. Bedrijven die onder de werkingssfeer van dit besluit vallen zijn niet vergunningsplichtig. Medio 2007 zal de intensieve veehouderij onder dit besluit gebracht worden. Naast de entreevoorwaarden m.b.t. aantallen dieren (750 zeugen, 2.000 vleesvarkens, 40.000 stuks pluimvee, 2.000 schapen of geiten en 1.200 vleeskalveren) moeten bedrijven ook nog voldoen aan een heel scala aan overige voorwaarden en voorschriften die in het Besluit staan opgenomen.

Wijziging Wet Ammoniak en Veehouderij (Wav)

De planning is dat de wijziging van de Wav begin 2007 in werking zal treden. De behandeling van het voorstel tot wetswijziging zal na het kerstreces door de Eerste Kamer plaatsvinden. Met deze wijziging worden de ontwikkelingsmogelijkheden van melkrundveehouderijen binnen de 250 meter zone uitgebreid tot 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee. Daarnaast worden de 'kwetsbare gebieden' vervangen door 'zeer kwetsbare gebieden'. Hiermee neemt het areaal te beschermen gebied af. Provinciale Staten zullen echter eerst de zeer kwetsbare gebieden moeten aanwijzen en op kaart zetten. Naar verwachting duurt dit zeker een jaar. Tot deze kaarten met 'zeer kwetsbare gebieden' definitief zijn vastgesteld, blijft de Wav de 'kwetsbare gebieden' beschermen. Tot slot wordt intern salderen mogelijk gemaakt. Volgend jaar volgt er nog een 'Circulaire intern salderen', waarin de spelregels komen te staan. Binnen de politiek is er veel discussie over de wijziging van Wav, m.n. over de wijziging naar zeer kwetsbare gebieden.

In werking treding Besluit Huisvesting

Het Besluit Huisvesting is al aangenomen door de Eerste Kamer en hoeft alleen nog maar in werking te treden. Het is de bedoeling dat dit gelijktijdig met de wijziging van de Wav gebeurd. Het Besluit Huisvesting stelt kortgezegd maximale emissiewaarde waaraan stalsystemen moeten voldoen. Dat het Besluit Huisvesting nog niet in werking is getreden, betekent niet dat bedrijven niet hoeven te voldoen aan best beschikbare technieken. Dit begrip (BBT) is namelijk ook verankerd in de Wet Milieubeheer.

Uitvoer moties m.b.t. IPPC en Besluit Huisvesting

In november heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen: 1. het schrappen van de datum van 30 oktober 2007 uit het Besluit Huisvesting en 2. het verlengen van de overgangstermijnen voor pluimvee resp. varkens van 2010 naar 2012 resp. 2013. Het is nog niet bekend op welke manier deze moties uitgevoerd gaan worden (en welk traject van wetswijziging doorlopen gaat worden). Wel is duidelijk dat hier nog politieke invloeden gaan meespelen. Het schrappen van de datum van 30 oktober 2007 (de datum waarop bestaande IPPC-bedirjven aangepast moeten zijn aan de best beschikbare technieken) zal niet alleen plaats moeten vinden in het Besluit Huisvesting, maar ook in de Wet Milieubeheer. Waarschijnlijk zullen de IPPC-bedrijven wel voor 30 oktober 2007 een stappenplan opgesteld moeten hebben, waarin vast ligt hoe en op welke termijn ze gaan voldoen aan de IPPC-richtlijn. Of de tweede motie in 2007 wordt uitgevoerd is nog de vraag. Staatssecretaris Van Geel heeft aangegeven deze motie niet te steunen, omdat hij eerst in 2008 wil beoordelen of de doelstelling van de europese nec-richtlijn gehaald worden (Europa heeft in deze richtlijn aan iedere lidstaat nationale emissie plafonds opgelegd voor onder andere de uitstoot van NH3).

Voorstel Beleidslijn IPPC

Er is een voorstel beleidslijn ontwikkeld die betrekking heeft op het toepassen van verdergaande emissiereducerende maatregelen voor IPPC-bedrijven. Het betreft een advies aan het bevoegd gezag voor vergunningverlening. De hoofdlijn is dat emissiegrenzen gesteld worden op bedrijfsniveau. Bedrijven die willen uitbreiden en meer dan 5.000 kg NH3 gaan uitstoten moeten 70% NH3-reductie toepassen en bedrijven die willen uitbreiden en meer dan 10.000 kg NH3 uitstoten moeten 90% NH3-reductie toepassen. In landbouwontwikkelingsgebieden en niet-reconstructiegebieden geldt dit waarschijnlijk alleen voor uitbreiding van bestaande stallen en nieuwbouw. In verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden primaat wonen moet volgens het voorstel het hele bedrijf aangepast worden. De samenhang met bestaande wetgeving is nog niet duidelijk. Of deze beleidslijn in 2007 ook daadwerkelijk verder uitgewerkt gaat worden is nog niet bekend.

Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000)

Het Ministerie van LNV werkt momenteel aan een interim toetsingskader voor de natuurbeschermingswetvergunning. Dit toetsingskader zal waarschijnlijk per 1 maart 2007 klaar zijn. Reden hiervoor is dat bedrijven rondom Natura 2000 gebieden momenteel "op slot" zitten , omdat een helder toetsingskader ontbreekt. Dit toetsingskader kan in de beheersplannen opgenomen worden, maar voordat alle beheersplannen af zijn, is het waarschijnlijk al 2008. Natuurorganisaties hebben fors kritiek geleverd op het voorstel interimtoetsingskader dat er nu ligt.

Voorbereidingen voor de nieuwe omgevingsvergunning (Wabo)

In 2008 zal de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar verwachting in werking gaan treden. Dit betekent dat medio 2007 hier steeds meer duidelijkheid in gaat komen. De hele vergunningverlening gaat met deze wet op de schop, wat zal resulteren in éénomgevingsvergunning. Waar we nu bij nieuwe projecten nog een bouw-, milieu-, kap- en sloopvergunning nodig hebben, hebben we straks nog maar één vergunning. Procedures worden op elkaar afstemd en bij de gemeente komt er één loket. De onderliggende toetsingskaders (o.a. ammoniak,geur, geluid etc.) zullen uiteraard wel aan de orde blijven.

Evelyne Coopmann (Hendrix UTD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.