Home

Achtergrond

Milieuvergunning inrichting jongvee voor opfok nog wel verplicht

Een inrichting waar uitsluitend jongvee wordt opgefokt viel niet onder de werking van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer. Voor een dergelijke inrichting moest altijd een milieuvergunning worden aangevraagd. De reden is de definitie van het begrip melkrundvee. Dit zijn melkkoeien of vrouwelijk vleesvee met bijbehorend jongvee. Alleen jongvee opfokken valt niet onder het begrip melkrundveehouderij.

In de praktijk komt het wel regelmatig voor dat een gestopte melkveehouder op zijn bestaande bedrijf nog jongvee opfokt, zonder dat voor deze verandering een (oprichtings)milieuvergunning is verleend. Veel gemeenten doen daar niet zo moeilijk over en handhaven de milieuregels uit het Besluit. Milieutechnische en praktisch gezien is hier niet veel mis mee, juridisch gezien is dit fout en voor de veehouder niet zonder risico's.

Een andere praktische oplossing die regelmatig is toegepast is dat bij de melding tevens vrouwelijk vleesvee wordt gemeld (hiervoor moet dan wel ruimte zijn in de stal) maar dat dit feitelijk niet wordt gehouden. Een bouwvergunning hoeft dan niet aangehouden te worden totdat de milieuvergunning verleend is.

Bij het handhaven van de voorschriften zou het bevoegd gezag na enkele jaren moeten oordelen dat er alsnog een milieuvergunning aangevraagd moet worden omdat er geen melkrundvee wordt gehouden. Deze werkwijze is feitelijk illegaal omdat er nooit de intentie was om de stal te gaan gebruiken voor het houden van melkrundvee.

Op 6 december 2006 is het Besluit melkrundveehouderijen vervallen en vervangen door het Besluit landbouw. Dit Besluit is van toepassing op melkveehouderijen (tot 200 stuks melkrundvee), maar ook op "een kleinschalige veehouderij" waar niet meer dan 50 landbouwhuisdieren worden gehouden.

Vanaf 6 december kunnen jongvee- opfokbedrijven tot 50 stuks volstaan met een melding in het kader van het Besluit landbouw. Veehouderijen met meer dan 50 stuks jongvee (in uw geval dus 73) moeten nog steeds een vergunning aanvragen. De minister heeft de definitie van melkrundvee en melkrundveehouderij niet gewijzigd ten opzichte van het Besluit melkrundveehouderijen.

Het is goed mogelijk dat de vergunningplicht binnenkort verdwijnt. Het Besluit landbouw wordt in 2007 aangepast. Intensieve veehouderijen kunnen dan ook onder de algemene milieuregels vallen. In de reactie op het ontwerpbesluit is aangegeven dat er een voorziening moet komen om jongvee- opfokbedrijven met veel meer stuks jongvee dan 50 (200 of 1200) onder het Besluit landbouw te brengen. Deze aanpassing zal echter niet voor de zomer van 2007 plaatsvinden.

Rob van Woerden, specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu van LTO Noord Advies

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.