Home

Achtergrond

Belastingplan 2007 en paarse krokodil

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2007 en Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Paarse krokodil) zonder stemming aangenomen. Hieronder worden enkele inhoudelijk belangrijke wijzigingen uit de wetsvoorstellen toegelicht.

Het Belastingplan 2007 bevat onder meer de regeling waarbij werkgevers verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van de kinderopvang; een regeling dienstverlening aan huis (belastingvrij klussen); een andere btw-behandeling voor goederen die zowel zakelijk als in privé worden gebruikt (zoals de bedrijfswoning) en een vrijstelling van vennootschappen tot het doen van loonaangifte ingeval de directeur-grootaandeelhouder enig werknemer is. Het wetsvoorstel Paarse krokodil bevat diverse vereenvoudigingsmaatregelen zoals bij de geschenkenregeling in natura, de fiscale maaltijdenregeling en de regelingen bij telefoon en internet. Verder bevat het een verruiming van de vaste reiskostenvergoeding.

Belastingplan 2007

1. Kinderopvang
Per 1 januari 2007 wordt een wettelijke werkgeversbijdrage kinderopvang ingevoerd. Vanaf deze datum is elke werkgever wettelijk verplicht een bijdrage kinderopvang te betalen. Voor werkgevers die thans een bijdrage voor kinderopvang geven op basis van een kinderopvangregeling of CAO die gunstiger is, geldt een overgangsregeling.

2. Regeling dienstverlening aan huis (belastingvrij klussen)
Een particulier mag maximaal drie dagen per week persoonlijke diensten (zoals schoonmaken, tuinonderhoud, hond uitlaten, verzorging, strijken of op kinderen passen) laten verrichten zonder loonbelasting of premies voor werknemersverzekeringen in te houden. De dienstverlener moet zijn verdiensten wel jaarlijks opgeven in zijn aangifte inkomstenbelasting. Deze regeling vervangt de witte-werksterregeling (maximaal twee dagen per week, 2006).

3. Andere btw-behandeling voor goederen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt
De ondernemer die tot het ondernemingsvermogen behorende goederen ook privé gebruikt (bijvoorbeeld een bedrijfswoning), heeft voortaan een volledig recht op aftrek van de aankoop-BTW, maar zal vervolgens dit privé-gebruik steeds in zijn BTW-aangifte moeten opnemen. De aanpassing is nodig vanwege een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Charles en Charles-Tijmens.

4. Vrijstelling loonaangifte van ‘eenpersoonsvennootschappen’
Een BV bij wie uitsluitend een of meer directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) in loondienst werkzaam zijn, is niet meer inhoudingsplichtig voor de loonbelasting. Deze BV’s hoeven daardoor geen aangifte loonbelasting meer te doen. Het loon van deze dga’s wordt uitsluitend nog in de inkomstenbelasting betrokken. Deze bepaling zal pas in werking treden per 1 januari 2008.

Vermindering administratieve lasten (Paarse krokodil)

1. Vereenvoudiging van geschenkenregeling
De (eindheffings)regeling bij geschenken in natura is vereenvoudigd. Over één of meer geschenken in natura tot € 70 per kalenderjaar zal de loonheffing via eindheffing kunnen plaatsvinden tegen een vast tarief van 20%. Bovendien zullen er geen voorwaarden meer worden gesteld aan de gelegenheid waarbij de geschenken moeten worden gegeven.

2. Afschaffing van 80-maaltijdenregeling
De zogenoemde 80-maaltijdenregeling vervalt. Alle meer dan bijkomstig zakelijke maaltijden kunnen onbelast worden vergoed of verstrekt. Door het vervallen van de 80-maaltijdenregeling worden de separate regelingen voor kost aan boord van schepen en voor therapeutisch mee-eten overbodig en komen dan ook te vervallen. Hiermee samenhangend wordt ook de zeedagenaftrek afgeschaft.

3. Verruiming van vaste reiskostenvergoeding
De mogelijkheid om vaste vrije reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer te betalen, wordt verruimd. Als de werknemer op minstens 70% van het aantal werkdagen naar zijn vaste plaats van werkzaamheden reist, kan aan hem een vaste vrije vergoeding worden betaald alsof hij op alle werkdagen naar deze plaats reist. Het aantal werkdagen per kalenderjaar wordt hierbij op 214 gesteld.

4. Vereenvoudiging van regelingen voor telefoon en internet
De huidige regelingen voor de telefoon, tweede telefoon, kabel/ADSL en ISDN worden vervangen door één eenvoudige regeling. Voorgesteld wordt om vergoedingen en verstrekkingen ter zake van telefoon, internet en vergelijkbare communicatiemiddelen tot de vrije vergoedingen te rekenen indien er sprake is van meer dan 10% zakelijk gebruik. De bewijslast of het zakelijk gebruik van telefoon en internet meer dan 10% is, ligt bij de werkgever.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.