Home

Achtergrond

Subsidieregeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen

Beheerders van bossen en natuurterreinen kunnen bij Dienst Regelingen (DR) subsidie aanvragen voor maatregelen die ze moeten nemen om de gevolgen van verzuring, verdroging en vermesting te bestrijden. De Subsidieregeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen is van 1 november 2006 tot 1 maart 2007 opengesteld.

Voor de Unie van bosgroepen is 2.293.760 euro beschikbaar, voor de Provinciale landschappen 2.012.160 euro, voor de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland 1.638.400 euro en voor de overige aanvragers 455.680 euro. De subsidieverlening moet minimaal 5000 euro bedragen en de datum waarop de aanvraag is binnengekomen bij DR is bepalend voor de verdeling van het budget.

De subsidieregeling is onderdeel van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit, voorheen bekend als Overlevingsplan Bos en Natuur. Alleen eigenaren en erfpachters met een erfpachtovereenkomst van minimaal 25 jaar komen in aanmerking voor subsidie. Staatsbosbeheer of terreinen die eigendom zijn van Staatsbosbeheer komen niet in aanmerking, de gemeente, het waterschap of een rechtpersoonlijkheid wel.

Maatregelen op voormalige landbouwgronden zijn subsidiabel als de maatregelen noodzakelijk zijn voor het bestrijden van verzuring, vermesting en of verdroging in een aanliggend natuurterrein. Voorwaarde is wel dat de maatregel wordt aangevraagd op samengestelde terreinen die bestaan uit natuurterrein en aangrenzende of inliggende voormalige landbouwgrond. Er moet een aantoonbaar effect zijn op het bestaande natuurgebied en het project moet voor goedkeuring worden voorgelegd aan een team van deskundigen.

Meer informatie Supplement bij handleiding subsidie effectgerichte maatregelen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.