Home

Achtergrond

Proefproces toeslagrechten

De gemeente Kampen (de verpachter) en een akkerbouwer (de pachter) hebben aan de rechtbank Zwolle-Lelystad gevraagd een uitspraak te doen over het eigendomsrecht van het toeslagrecht. Ze zijn door LTO Noord gevraagd een casus te vormen en die voor te leggen aan de rechter zodat er eind 2007 meer duidelijkheid is over aan wie de toeslagrechten behoren.

De verpachter eist op basis van artikel 25 van de Pachtwet dat de pachter bij het einde van de pachtovereenkomst de met de grond samenhangende toeslagrechten aan de verpachter oplevert. Zonder toestemming van de verpachter mag het toeslagrecht niet aan derden worden vervreemd. Bij overtreding van dat verbod moet naar mening van de verpachter de pachtovereenkomst worden ontbonden en een schadevergoeding worden betaald ter grootte van 50 procent van de waarde van de grond.

Op de aanspraken die de rechtsbetrekking tussen verpachter en pachter betreffen zijn de regels van de Pachtwet van toepassing, geen Europese voorschriften. Voor de vraag aan wie het toeslagrecht behoort, gegeven de vermogensrechterlijke aspecten, is het pachtrecht van toepassing. De verpachter is overigens van mening dat het toeslagrecht aan de pachter moet worden uitbetaald. Daarover bestaat geen enkel misverstand. De pachter is inmiddels in gebreke gesteld en gedagvaard bij de Pachtkamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad.

Meer informatie Studiemiddag Nieuwe Pachtwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.