Home

Achtergrond

Procedure aanwijzing Natura 2000-gebieden van start

Minister Veerman heeft 111 van de 162 Natura 2000-gebieden, de ontwerp-aanwijzingsbesluiten, op 27 november in de Staatscourant gepubliceerd. Hiermee is de formele aanwijzingsprocedure gestart. Vanaf 9 januari 2007 kan eenieder gedurende zes weken een zienswijze kenbaar maken.

De aanwijzing van de Natura 2000-gebieden (ook wel Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)-gebieden) vindt plaats op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. De aanwijzingsbesluiten beschrijven zowel de begrenzing van de gebieden als de te realiseren natuurdoelen. De besluiten met de bijbehorende kaarten en toelichting kunnen na de publicatie worden bekeken op de website www.minlnv.nl.

Op basis van de nu vast te stellen natuurdoelen moeten binnen drie jaar beheerplannen worden opgesteld. Uitgangspunt voor de nu vast te stellen natuurdoelen is dat deze haalbaar en betaalbaar zijn. Het algemene Natura 2000-Doelendocument is verbeterd en geactualiseerd. De begrenzing van de gebieden en de instandhoudingsdoelen spelen een belangrijke rol bij de vergunningverlening voor agrarische activiteiten in en bij de Natura 2000-gebieden.

De minister is niet bereid om de ontwerp-aanwijzingsbesluiten aan te houden tot na behandeling van de initiatiefnota ‘Natuurbeleid: een onnodig groeiend ongenoegen’. De kamerleden Jager en Koopmans (CDA) en Snijder-Hazelhoff (VVD) hadden hierom gevraagd. Veerman acht het van belang dat zo spoedig mogelijk aan alle betrokkenen duidelijkheid wordt geboden. Gebieden waar nog nader onderzoek en overleg plaatsvindt, zoals het Korenburgerveen, worden in een volgende tranche aangewezen.

Rob van Woerden, specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu van LTO Noord Advies

Lees ook Afspraken over aanpak ammoniak rond natura 2000 gebieden
Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Meer informatie Natura 2000 doelendocument

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.