Home

Achtergrond

Nieuwe ontwikkelingen rondom verruimde herinvesteringsreserve

Minister Zalm van Financiën geeft in antwoord op een motie van de heer Slob van de Christen Unie aan dat hij welwillend zal bekijken of het zogenaamde ‘indirecte overheidsingrijpen’ bij wetswijziging ingevoerd kan worden. Als de wet wordt gewijzigd, kan de zogenaamde verruimde vervangingsreserve veel vaker worden toegepast.

Dit positieve bericht is vooral van belang voor degenen die het bedrijf wensen te verplaatsen in verband met bijvoorbeeld de Verplaatsing Intensieve Veehouderijen (VIV), de reconstructiewet of de realisatie van natuur zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Van ‘indirect overheidsingrijpen’ is sprake indien een bedrijf door overheidsmaatregelen, zoals beperkende bestemmingsplannen, op slot zit en er niet verder uitgebreid kan worden. Er mag nog wel doorgeboerd worden op de huidige locatie maar door de onmogelijkheid om uit te breiden zal op den duur het niet meer mogelijk zijn om een rendabel bedrijf te exploiteren.

In een dergelijk geval is er volgens de huidige uitleg van de wet volgens de Minister geen sprake van overheidsingrijpen. De verruimde vervangingsreserve blijft dan buiten beeld. Dit standpunt is recent nog eens uitgedragen bij de beantwoording van een 13-tal kritische vragen van de heren Slob en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Financiën over de toepassing van de HIR van artikel 3.64 Wet IB 2001.

Nu blijkt er toch licht in de tunnel wat het ‘indirecte overheidsingrijpen’ betreft. Bij de behandeling van het Belastingplan 2007 heeft het kamerlid Slob van de Christen Unie namelijk een motie in gediend. In deze motie verzoekt hij de regering te bewerkstelligen dat bepaalde vormen van ‘indirect overheidsingrijpen’ ook worden aangemerkt als overheidsingrijpen in de zin van artikel 3.64, vierde lid, onderdeel a van de Wet inkomstenbelasting 2001.

De minister heeft de heer Slob verzocht om de motie aan te houden. Volgens hem dient de wet aangepast te worden om dit te bewerkstelligen. Zalm staat niet onwelwillend tegenover een wetswijziging maar er dient dan ook naar aspecten zoals staatssteun en budget gekeken te worden.

Al met al biedt het aanhouden van de motie en het welwillend bekijken van een mogelijke wetswijziging uitzicht op een verruiming van de mogelijkheid tot het toepassen van een herinvesteringsreserve bij verplaatsing. Indien de wetswijziging tot stand komt, zullen daar veel agrariërs, maar zeker ook lokale overheden zoals de provincie en gemeenten, van profiteren. De plattelandsvernieuwing en de ontwikkeling van nieuwe natuur zal dan soepeler kunnen verlopen. Hopelijk wordt de motie voortvarend opgepakt.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost)

Lees ook Antwoorden op kamervragen toepassing herinvesteringsreserve positief?

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.