Home

Achtergrond

Interne saldering mogelijk via wijziging Wet ammoniak en veehouderij

De Tweede Kamer is 31 oktober 2006 akkoord gegaan met het wetsvoorstel wijziging Wet ammoniak en veehouderij. Hiermee geeft de Tweede Kamer ook 'groen licht' voor de op 30 oktober ingediende Nota van wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij om 'intern salderen' mogelijk te maken.

In het debat kwam echter ook veel kritiek naar voren. Het is namelijk nog maar de vraag of het intern salderen in overeenstemming is met de IPPC-richtlijn. Voordat het intern salderen daadwerkelijk een feit is zal ook de Eerste Kamer de wijziging van de Wav nog moeten goedkeuren.

Bij 'interne saldering' wordt bij nieuwe en/of bestaande huisvestingssystemen een verdergaande techniek toegepast dan wettelijk vereist is, terwijl in de (overige) bestaande huisvestingssystemen (voorlopig) geen emissiereducerende technieken worden toegepast.

Dit op voorwaarde dat ten minste dezelfde reductie van ammoniakemissie wordt bereikt als wanneer alle huisvestingssystemen zouden voldoen aan de maximale emissiegrenswaarden in het Besluit Huisvesting. Een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet aanwezig is moet altijd aan de maximale emissiegrenswaarden voldoen.

In een brief aan de Tweede Kamer doet staatssecretaris Van Geel (VROM) een voorstel voor een beleidslijn met betrekking tot uitvoering van de IPPC-richtlijn. Daarin wordt geadviseerd in welke situaties IPPC-bedrijven, verdergaande technische maatregelen zouden moeten treffen. Voor de beoordeling of bij IPPC-bedrijven strengere emissie-eisen gesteld moeten worden is een voorstel voor de beleidslijn 'Toepassing van de IPPC-richtlijn voor de beoordeling van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen' ontwikkeld.

Deze beleidslijn biedt handvatten voor vergunningverleners om te beoordelen in welke situaties aan veehouderijbedrijven strengere emissie-eisen zullen moeten worden gesteld dan volgt uit de toepassing van beste beschikbare technieken (BBT). De uitwerking van de beleidslijn wordt vastgelegd in een 'circulaire'. Het is de bedoeling dat deze circulaire gelijktijdig met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij per 1 januari 2007 door het vergunningverleners kan worden gebruikt.

ing. M. van Beers (Hendrix UTD)

Meer informatie Stemmingsuitslagen Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.