Home

Achtergrond

Gelderland stelt toetsingskader ammoniak vast voor Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 7 november een Notitie Interimbeleid Ammoniak en Natuurbeschermingswet vastgesteld. In deze notitie geeft GS aan hoe zij vergunningaanvragen ex artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 zullen beoordelen, voorzover het de ammoniakdepositie van veehouderijen betreft.

De achtergronddepositie van ammoniak ligt in Gelderland boven de kritische depositiewaarden van de te beschermen habitattypen. Veel Natura 2000-gebieden zijn derhalve al te zwaar belast. Als een veehouder zijn veestapel wil uitbreiden, waardoor de ammoniakemissie toeneemt, is een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet vereist.

Er wordt een landelijk toetsingskader ammoniak ontwikkeld dat naar verwachting begin 2007 wordt vastgesteld. Het interimbeleid van de provincie is bedoeld als tijdelijk toetsingskader tot het moment waarop het landelijk toetsingskader is vastgesteld.

Het Gelders interimbeleid:

 • De depositie wordt berekend volgend de methode uit de voormalige Interimwet ammoniak en veehouderij;
 • De depositie wordt berekend op de grens van het te beschermen habitattype of leefgebied. Dit kan samenvallen met de grens van het Natura 2000-gebied, maar hoeft niet;
 • Indien de achtergronddepositie lager is dan de kritische depositiewaarde van het te beschermen habitattype of leefgebied is er ruimte voor een toename van de emissie;
 • Bestaand gebruik wordt in beginsel geaccepteerd. Indien de depositie van een individueel bedrijf hoger is dan de kritische depositiewaarde van het te beschermen habitattype wordt geen vergunning verleend;
 • Indien de depositie van een bedrijf lager is dan 1% van de kritische depositiewaarde is geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk;
 • Potentieel habitat of leefgebied wordt alleen beschermd indien de concept Natura 2000-doelen gericht zijn op vergroting van de oppervlakte van het habitat of leefgebied;
 • Toename van depositie van een bedrijf kan worden toegestaan indien tegelijkertijd de depositie van een ander bedrijf op hetzelfde (deel)gebied met minimaal een gelijke hoeveelheid wordt teruggebracht.
 • Rob van Woerden, specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu van LTO Noord Advies

  Administrator

  Of registreer je om te kunnen reageren.