Home

Achtergrond

Afspraken over aanpak ammoniak rond Natura 2000 gebieden

Het ministerie van LNV, het Interprovinciaal overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de LTO zijn het eens geworden over de aanpak van de Natura 2000 gebieden. Deze afspraken maken het mogelijk dat meer bedrijven rond de kwetsbare natuurgebieden kunnen uitbreiden.

Deze bedrijven zitten nu vaak ‘op slot’. De afspraken zorgen er ook voor dat er minder ammoniak in de gebieden neerslaat. Zo is er volgens minister Veerman van Landbouw een goede balans gevonden tussen natuurbescherming en ontwikkeling van de landbouw.

Op 1 maart 2007 moet er een toetsingskader liggen waardoor het voor de vergunningverlener op grond van de Natuurbeschermingswet helder wordt wat de mogelijkheden zijn. De afspraken zijn een uitwerking van de Vogel en Habitatrichtlijnen.

De komende 3 jaar worden voor de Natura 2000 gebieden beheerplannen gemaakt. Als eerste zal dat zijn voor de Peel. Dit omdat rond de Peel een hoge ammoniakconcentratie is en het natuurgebied kwetsbaar is. In de tussentijd gelden de afspraken die nu zijn gemaakt en verder worden uitgewerkt in een toetsingskader.

Het gaat onder meer om de volgende afspraken: Voor elk Natura 2000 gebied wordt bepaald hoeveel ammoniakuitstoot het gebied kan hebben. Bedrijven mogen ontwikkelen tot die grens, tot 5 procent van de kritische depositiewaarde. Melkveehouders kunnen uitbreiden als ze grondgebonden zijn.

Onderzocht wordt of het mogelijk is om de ammoniakruimte van stoppende boeren rond het natuurgebied beschikbaar te houden in het beheerplan. Geld gaat dan naar de bedrijfsbeëindigers in plaats van naar bedrijfsontwikkeling. Minister Veerman gaat de mogelijkheden nog bespreken met de Europese Commissie. Hij zal zich ook inzetten het subsidiebedrag voor luchtwassers te verhogen.

Door de afspraken is het de bedoeling dat de ammoniakuitstoot afneemt. De afspraken worden nu verder uitgewerkt en onder meer bekeken op de juridische houdbaarheid. Daarnaast worden de mogelijke effecten wetenschappelijk verder onderbouwd en zullen de afspraken aan de praktijk worden getoetst.

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van LNV
Meer informatie Persbericht Natuur en Milieu

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.