Home

Achtergrond

Schrappen MEP-subsidie niet onmiskenbaar onrechtmatig

Minister Wijn van Economische Zaken heeft geen regels overtreden door de subsidie voor duurzame energieproductie (MEP) van de één op de andere dag te schrappen. Dat heeft de Rechtbank van Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door een akkerbouwer en de Stichting Natuur en Milieu.

Middels een brief deelde Wijn op 18 augustus 2006 mee dat bij dagtekening van die brief er geen subsidie meer wordt verstrekt aan nieuwe projecten voor duurzame elektriciteit in het kader van de MEP. Dit omdat de 9 procent doelstelling voor duurzame elektriciteit in 2010 al is bereikt. Het is volgens hem aan een volgend kabinet om te beslissen welke volgende stappen met het oog op hogere doelstellingen worden gezet.

De subsidiebedragen voor het opwekken van duurzame energie werden teruggebracht tot nihil. Deze nulregeling geldt niet voor subsidies die zijn verleend voor 18 augustus 2006 of voor subsidieaanvragen die voor die datum zijn ingediend.

De bewuste akkerbouwer was sinds 2002 bezig met de realisatie van een windmolen. In verband daarmee had hij al verschillende bedragen betaald aan derden, tot een totaalbedrag van 17.738,63 euro. Inmiddels zijn er al diverse vergunningen verleend maar een molen is nog niet gebouwd. De boer had op 18 augustus 2006 nog geen aanvraag voor de MEP ingediend. Het schrappen van de subsidie kost hem nu 123.500 euro per jaar op een totale investering van 870.000 euro.

De compensatieregeling voorziet daarnaast niet in een volledige vergoeding van de gemaakte kosten. In de compensatieregeling, die de minister per brief op 15 september 2006 bekend maakte, staat dat boeren die op 18 augustus 2006 nog geen aanvraag hadden ingediend, maar wel vergunningen hadden aangevraagd met het oog op de subsidie, voor die kosten worden vergoed.

De Stichting Natuur en Milieu heeft tot doel een herkenbare bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, nationaal en internationaal. Om dit doel te bereiken voert de Stichting onder meer juridische procedures. Volgens de landbouwer en de Stichting was de invoering van de nulregeling onrechtmatig. In de Elektriciteitswet van 1998 staat namelijk dat de minister jaarlijks een vast subsidiebedrag moet vaststellen en dit dus niet tussentijds kan wijzigen.

Ook zijn ze van mening dat alleen de formele wetgever de regeling mag afschaffen en niet de minister. Daarnaast is de ingreep volgens hen in strijd met het vertrouwensbeginsel en het beginsel van rechtzekerheid. Het is bovendien allerminst zeker dat de doelstelling van 9 procent wordt bereikt. Tot slot zou de overgangsregeling ontoereikend zijn.

Gelet op de bevoegdheidsverdeling tussen wetgever en rechter kan een regeling als deze slechts buiten werking worden gesteld als deze onmiskenbaar onrechtmatig is. Allereerst stelt de Rechtbank vast dat de minister wel degelijk bevoegd is de subsidiebedragen terug te brengen tot nihil. In de Elektriciteitswet staat namelijk dat de minister de subsidiebedragen dient vast te stellen die ten minste 0 eurocent en ten hoogste 10 eurocent per opgewekte en op een net of installatie ingevoede kWh bedragen, en dat deze ertoe dienen de verschillen te compenseren tussen duurzame elektriciteit en gewone elektriciteit.

Hierbij past dat de minister deze subsidiebedragen op nul stelt als het niet langer noodzakelijk is om het aanbod van duurzame elektriciteit te bevorderen omdat de in dit verband geldende doelstelling is bereikt. De Rechtbank kan niet oordelen of de doelstelling van 9 procent in 2010 daadwerkelijk wordt bereikt. Evenmin kan worden vastgesteld dat die niet wordt bereikt. De nulregeling is dus niet onmiskenbaar onrechtmatig. Dat de regeling met terugwerkende kracht in gaat zou alleen onrechtmatig zijn als er geen overgangsregeling zou zijn. Het al dan niet voorhandig zijn van voldoende budget hiervoor doet hier niks aan af volgens de Rechtbank.

Lees ook Geen subsidie meer voor duurzame energie
Lees ook Beleidsregels tegemoetkomingsregeling MEP
Lees ook Ook vergisters zonder mest vallen onder overgangsregeling MEP
Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Den Haag
Meer informatie Studiemiddag Molens, mest en fiscus
Meer informatie Website Stichting Natuur en Milieu

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.