Home

Achtergrond

Kamervragen toepassing herinvesteringsreserve

Bedrijfsverplaatsingen in de landbouw verlopen vaak stroef omdat er afgerekend moet worden met de fiscus over de stille reserves in de onderneming. Dit kan voorkomen worden door gebruik te maken van de verruimde herinvesteringsreserve (HIR). Toepassing van de verruimde HIR is alleen mogelijk als de bedrijfsverplaatsing zijn oorsprong vindt in een door de overheid aangewezen regeling. Die is er echter nog niet.

Omdat er tot op heden geen regelingen zijn aangewezen worden overheidsdoelstellingen zoals de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de concentratie van intensieve landbouw, door fiscale oorzaken, lastig te realiseren. Daarom hebben de leden Slob en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Financiën een dertiental vragen gesteld over de toepassing van de HIR van artikel 3.64 Wet IB 2001. Hieronder volgen er twee.

Vraag 2:Klopt het dat de Europese Commissie bij beschikking de dato 25 januari 2006 de toepassing van de verruimde herinvesteringsreserve bij gebruikmaking van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) heeft aangemerkt als zijnde “staatssteun-proof”? Zo ja, waarom is tot op heden nog steeds de AMvB, waarin deze regeling is opgenomen, niet uitgevaardigd?

Vraag 5:Zijn na de goedkeuring van de RBV door de Europese Commissie inmiddels andere regelingen ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie? Zo ja, welke? Zo neen, waarom is hier sinds 25 januari 2006 alweer zoveel tijd overheen gegaan? Hierbij zij er aan herinnerd dat bij de parlementaire behandeling van de Wet ondernemerspakket 2001 en het belastingplan 2002 de volgende regelingen zijn genoemd: de Nitraatrichtlijn, de regeling structuurverbetering glastuinbouw, de opkoopregeling, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Strategische Groenprojecten (SGP)?

Gevraagd is of de vragen voor het Wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2007, dat geagendeerd staat voor maandag 23 oktober 2006, beantwoord kunnen worden. Dat moet nog worden bezien. De realisatie van de EHS en andere projecten van de overheid worden in ieder geval met meer duidelijkheid zeker gediend.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost)

Meer informatie De overige 11 vragen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.