Home

Achtergrond

Intensieve veehouderij wordt ook onder het Besluit landbouw gebracht

Het Ontwerpbesluit wijziging Besluit landbouw milieubeheer is in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijziging van het Besluit landbouw milieubeheer brengt een groot aantal intensieve veehouderijen onder de werking van het Besluit, waardoor de vergunningplicht voor de bedrijven komt te vervallen. Het is niet voor alle veehouderijen de beste optie.

De planning is om het oorspronkelijke Besluit in werking te laten treden op 1 november 2006, onder voorbehoud van politieke besluitvorming. De wijziging van het Besluit dient eerst nog definitief gemaakt te worden voordat deze wijziging van kracht kan worden. Naar verwachting zal dit medio 2007 pas zijn. In een nog latere fase (2007) zal het Besluit mestbassins milieubeheer opgenomen worden in het Besluit landbouw milieubeheer.

Het Besluit landbouw milieubeheer vervangt de bestaande agrarische AMvB's waaronder het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer en Besluit akkerbouw milieubeheer. Ook paardenhouderijen en kleinschalige veehouderijen vallen onder het Besluit landbouw. Daarnaast worden de opslagen van vaste mest (bijvoorbeeld op kopakkers) in dit besluit geregeld.

De reikwijdte van het Besluit wordt vergroot door de volgende criteria op te nemen: 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens (van meer dan 30 kg), 40.000 stuks pluimvee, 2.000 schapen of geiten of 1.200 vleesrunderen. Bedrijven die boven één van deze criteria uitkomen zijn milieuvergunningsplichtig. Een groot aantal van de intensieve veehouderijen met maximaal bovengenoemde aantallen dieren vallen onder de werking van het Besluit landbouw, mits deze voldoen aan alle gestelde voorschriften. IPPC-bedrijven blijven hiermee uiteraard vergunningsplichtig.

Om onder de reikwijdte van het Besluit landbouw te vallen moet naast bovengenoemde maximale dieraantallen ook voldaan worden aan de overige voorwaarden. Het besluit is onder andere niet van toepassing op bedrijven in een overbelaste situatie voor geur. Nadat het Besluit landbouw gewijzigd is zal de systematiek van de toekomstige Wet Geurhinder en Veehouderij het toetsingskader vormen. (De Wet Geurhinder en Veehouderij treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2007). Verder worden er middels voorschriften onder andere regels gesteld aan het gebruik van luchtwassers en ammoniakemissie uit huisvestingssystemen (ofwel het Besluit Huisvesting is tevens van toepassing) en het gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen.

Een belangrijk nadeel van het vallen onder de werking van een AMvB is dat het niet mogelijk is om rechten te salderen. Hierbij kun je denken aan het salderen van ammoniakrechten in het kader van de Natuurbeschermingswetvergunning en het salderen van rechten voor de fijnstofproductie in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit. Het is niet eens ondenkbaar dat in de toekomst ook geurrechten gesaldeerd kunnen worden. In bepaalde gebieden van Nederland vormt de Natuurbeschermingswet de beperkende factor en is het van belang dat zo veel mogelijk ammoniak beschikbaar blijft voor saldering. Een milieuvergunning is hiervoor noodzakelijk!

Of het voor de betreffende veehouderijen verstandig is om de wijziging van het Besluit landbouw af te wachten zal per geval beoordeeld moeten worden. De omgevingssituatie en de toekomstplannen van een bedrijf spelen een belangrijke rol bij de beoordeling wat verstandig en wat mogelijk is. Puur alleen voor de (zeer beperkte) kostenbesparing kiezen om nu geen milieuvergunning meer aan te vragen en het Besluit landbouw af te wachten kan op een later moment wel eens onverstandig blijken.

Evelyne Coopmann (Hendrix UTD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.