Home

Achtergrond

Eerste Kamer akkoord met stankwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet geurhinder en veehouderij. De nieuwe wet, die een einde maakt aan de bestaande stankcirkels en varkenseenheden, moet volgend jaar ingaan.

De senaat loofde unaniem de vereenvoudiging die het kabinet met de nieuwe stankregelgeving bereikt. De wet geeft één landsdekkend beoordelingskader, met twee typen waarden. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt de waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorieën is de waarde een wettelijk vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.

Die afstand is in principe onafhankelijk van de omvang van het veebestand. De gemeenteraad is bevoegd lokale afwegingen te maken over de te accepteren geurbelasting en in afwijking van de ten hoogste toegestane geurbelasting een andere waarde of een andere afstand in te stellen.

Dat leidt tot ruimere stanknormen in veehouderijgebieden en strengere normen in niet- veehouderijgebieden. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Volgens staatssecretaris Van Geel is dat bestuurlijk niet efficiënt. Hij denkt dat invoering van de nieuwe stankwet per 1 januari 2007 mogelijk is.

Om de gemeenten te ondersteunen vinden 10 proefprojecten plaats. Zo wordt bekeken hoe de wet het beste kan worden uitgevoerd. Ook vanuit het ministerie van VROM krijgen gemeenten ondersteuning. Die bekijkt daarnaast of gemeenten deskundigheid genoeg in huis hebben de milieuregels toe te passen.

Minister Veerman van Landbouw wees erop dat de nieuwe stankwet samen met de nieuwe mestwetgeving, de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) en de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) de regering de revitalisering van het platteland nu volop kansen biedt. In zeven jaar tijd krijgen de provincies drie miljard euro ter beschikking om de integrale ontwikkeling van het platteland mogelijk te maken.

Lees ook Toch al nieuwe stankwet veehouderij
Meer informatie Stenogram Eerste Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.