Home

Achtergrond

Antwoorden op Kamervragen toepassing herinvesteringsreserve positief?

Enkele dagen geleden stelden de leden Slob en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de ministers Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Zalm van Financiën een 13-tal kritische vragen over de toepassing van de HIR van artikel 3.64 Wet IB 2001. Bij brief van 20 oktober 2006 gaf minister Veerman van Landbouw al antwoorden. De snelheid is wel positief. Of de vragenstellers positief zijn over de gekregen antwoorden is nog te betwijfelen.

De vragen en antwoorden hebben vooral belang voor degenen die in het verleden mee hebben gedaan aan de Regeling Beëindiging veehouderijtakken en degenen die het bedrijf wensen te verplaatsen in verband met bijvoorbeeld de Verplaatsing Intensieve Veehouderijen (VIV), de reconstructiewet of de realisatie van natuur zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Voor degenen die in het verleden mee hebben gedaan aan de RBV komt er met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 een algemene maatregel van bestuur. Hierin wordt de toepassing van artikel 3.64 (de verruimde HIR) goedgekeurd. Dit is dus goed nieuws voor de deelnemers aan de RBV.

Degenen die het bedrijf wensen te verplaatsen op grond van de VIV, de reconstructiewet of geplande natuur zullen minder blij zijn met de antwoorden van de Minister. Zij zullen nog geruime tijd in onzekerheid verkeren of al dan niet gebruik gemaakt kan worden van de verruimde vervangingsreserve. Deze regelingen moeten volgens de Minister alsnog apart gemeld worden bij “Brussel”. De Europese Commissie zal voor elke regeling moeten beslissen of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun of niet voordat de verruimde HIR toegestaan kan worden. De Minister heeft beloofd om deze regelingen zo spoedig mogelijk voor te leggen. Hopelijk krijgen ook hierop een snel antwoord. De realisatie van de nieuwe natuur, de VIV en andere projecten van de overheid worden met meer duidelijkheid zeker gediend.

Verder is het voor de fiscale praktijk van belang dat bij de beantwoording van vraag 9, 10 en 11 de Minister stelt dat het arrest van de Hoge Raad van 17 september 2004, nr. BNB 2004/411 toepassing mist onder de huidige regeling. In dit arrest is het zogenaamde “indirecte” overheidsingrijpen goedgekeurd bij de regeling zoals deze voor 1 januari 2001 gold. Veel agro-fiscalisten zijn het hier niet mee eens en nemen dat standpunt dan ook in voor hun cliënten. Hierover is het laatste woord dan ook nog (lang) niet gezegd.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost)

Lees ook Fiscale regels belemmeren bedrijfsverplaatsingen
Meer informatie Beantwoording vragen Christen Unie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.