Home

Achtergrond

Geen sprake van overdracht met alleen intentieverklaring

Een intentieverklaring voor de overdracht van grond kan niet als een overeenkomst worden beschouwd. Er kan hoogstens sprake zijn van een optie. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof van Leeuwarden.

Een melkveehouder vindt dat hij voor de verkoop van zijn percelen vrijgesteld moet worden van de belasting op bestemmingswijzigingswinst. De belastinginspecteur heeft echter anders beslist. Volgens de ondernemer heeft de koop al plaatsgehad voor de wijziging van de wet op 27 juni 2000, waarmee die vrijstelling werd afgeschaft. Volgens de rechter is dit niet juist. Er was slechts sprake van een intentieverklaring. De echte verkoop geschiedde pas een half jaar later.

In oktober 1999 tekent de boer, samen met andere grondeigenaren en pachters, een intentieverklaring om voor wat betreft zijn percelen grond een samenwerkingsverband aan te gaan met een BV. De gemeente heeft plannen om in dat gebied woningbouw mogelijk te maken.

In de verklaring staat dat een en ander nog uitgewerkt zal worden in een samenwerkingsovereenkomst. Daarin wordt dan ook de winstverdeling tussen de eigenaren en pachters enerzijds en de BV anderzijds vastgelegd. Indien mogelijk wordt tevens de toepassing van de landbouwvrijstelling geregeld. Die overeenkomst is echter nooit opgesteld.

Pas op 15 juni stelt een notaris twee concepten op van een koopovereenkomst. De melkveehouder verkoopt zijn grond vijf maanden later. In de overeenkomst staan meer details dan in het concept. Zo is vastgelegd dat de koper bij levering van de gronden binnen een genoemde termijn schade moet vergoeden voor het verloren gaan van mestproductierechten en -afzetmogelijkheden.

Ook wordt aan de verkoper het recht verleend van koop van een bouwkavel voor 85 procent van de geldende marktprijs. Ten slotte wordt in een aanvullende overeenkomst van dezelfde datum en in afwijking van de concepten bepaald dat als het gebruiksrecht van de grond van belanghebbende voor 30 maart vervalt, de koper onder voorwaarden de financiële gevolgen zal dragen voor de toepassing van de landbouwvrijstelling.

Volgens het hof is het zonneklaar dat er in dit geval geen vrijstelling toegepast kan worden op de bestemmingswijzigingswinst. De intentieverklaring kan niet worden gezien als een voldoende juridisch afdwingbare overeenkomst.

De intentieverklaring gaat uit van een samenwerkingsovereenkomst die nooit is gesloten. Bovendien vertoont deze in vergelijking met een koopovereenkomst leemten. In die laatste staan bepalingen zoals de regeling voor ontbindende voorwaarden, vestiging van hypotheek, mestproductierechten en de gevolgen van de toepassing van de landbouwvrijstelling. Daarvan was geen sprake in de intentieverklaring. Het beroep van de melkveehouder is daarom afgewezen.

Lees ook Uitspraak van het gerechtshof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.