Home

Achtergrond 277 x bekeken

RvS: milieuvergunning toetsen aan Besluit luchtkwaliteit

Een milieuvergunning kan niet worden verleend als onduidelijk is welk effect de uitstoot van fijn stof heeft op de omgeving. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Dit heeft mogelijke grote gevolgen voor agrarische bedrijven. Tot nu toe wordt er weinig aandacht besteedt aan stof bij vergunningverlening.

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland had een milieuvergunning verleend aan een afvalverwerkend bedrijf in de gemeente Nunspeet. Door een naastgelegen bedrijf werd in beroep aangevoerd dat ten onrechte niet was getoetst aan de normen voor zwevende deeltjes (PM10) die in het Besluit luchtkwaliteit zijn gesteld.

De Raad van State wijst er in de uitspraak op dat in artikel 13 van het Besluit luchtkwaliteit grenswaarden zijn gesteld voor zwevende deeltjes. Uit het bestreden besluit blijkt niet dat het college heeft onderzocht wat de heersende achtergrondconcentratie aan zwevende deeltjes in de omgeving van de inrichting is. Evenmin is onderzocht hoeveel van die deeltjes de worden veroorzaakt door het bedrijf.

GS hebben bij de voorbereiding van het besluit niet de nodige kennis vergaard omtrent de vraag of de in artikel 13 van het Besluit luchtkwaliteit gestelde grenswaarden in acht kunnen worden genomen. De Afdeling heeft om die reden de vergunning vernietigd.

Agrarische milieuvergunningen
De uitstoot van fijn stof wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door agrarisch bedrijven. In agrarische milieuvergunningen is de aandacht voor het onderwerp stof zeer beperkt. In de praktijk wordt niet getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit. Met de uitspraak wordt echter duidelijk dat getoetst moet worden aan het Besluit luchtkwaliteit.

Daarbij is van belang dat duidelijk is wat de achtergrondconcentratie van fijn stof is en welk effect de aangevraagde verandering van een bedrijf heeft op de uitstoot van fijn stof. Wanneer sprake is van een toename van de uitstoot van fijn stof als gevolg van een aanvraag om milieuvergunning waarbij de grenswaarden uit het besluit worden overschreden, zal de vergunning zeer waarschijnlijk worden geweigerd of zullen maatregelen moeten worden getroffen waardoor de toename teniet gedaan wordt.

Naar verwachting wordt in augustus een nieuw Besluit luchtkwaliteit van kracht. Dit besluit verplicht het bevoegd gezag op vrijwel gelijke wijze als het geldende besluit om de grenswaarden in acht te nemen. Na inwerkingtreding van het nieuwe besluit zullen derhalve ook de achtergrondconcentratie en de effecten van een verandering op de uitstoot van fijn stof in beeld moeten worden gebracht.

Groot verschil met het nu geldende besluit is dat bij het bepalen van de achtergrondconcentratie geen rekening behoeft te worden gehouden met fijn stof dat van nature in de lucht voorkomt en dat niet schadelijk is voor de gezondheid van de mens, zoals bijvoorbeeld zeezout.

ing. L. Polinder (Polinder Advies)

Lees ook Handreiking voor ruimtelijke plannen
Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.