Home

Achtergrond

Meer ruimte voor veehouderij bij natuurgebieden

De wetgeving over stank en ammoniak wordt versoepeld. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Geel en minister Veerman aan de Tweede Kamer. Nog voor het zomerreces willen zij met een wetsvoorstel komen. Deze toezeggingen komen na het overleg met provincies, LTO en Stichting Natuur en Milieu.

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) wordt in grote lijnen aangepast zoals vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord. De bescherming zal worden beperkt tot de zeer kwetsbare natuurgebieden. Verder blijft de zonering beperkt tot 250 meter in plaats van de eerder voorgestelde 50 meter. De IPO-proefkaarten, zoals vorig jaar vastgesteld, zullen uitgangspunt zijn voor de aanwijzing van de kwetsbare gebieden. Gebieden kleiner dan 50 hectare zullen echter niet onder de Wav vallen. Hierop komen wel enkele uitzonderingsmogelijkheden.

Een andere belangrijke aanpassing is dat melkveebedrijven binnen de straal van 250 meter uit kunnen breiden tot 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee. De grens zou eerst komen te liggen bij 110 melkkoeien en 77 stuks jongvee. Dit geldt alleen indien het kwetsbare gebied niet onder de Natuurbeschermingswet valt. Er wordt nog gekeken of er voor bedrijven rondom gebieden die wel onder de Natuurbeschermingswet vallen ook extra ruimte kan worden geboden.

Voor de Wet geurhinder en veehouderij is de belangrijkste wijziging dat de cumulatieberekening komt te vervallen bij vergunningverlening. Daarnaast zal het onderscheid tussen boeren en burgers verdwijnen. Met uitzondering van categorie V komt de categorie-indeling te vervallen. Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden maatwerk te bieden. Binnen een in de wet vastgestelde bandbreedte kunnen zij de geurnormen vaststellen.

Meer informatie Brief aan de Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.