Home

Achtergrond

Nieuwe pachtwet inclusief prijstoets

De ministers Veerman (LNV) en Donner (Justitie) nemen de voorstellen over die zes belangenorganisaties hebben gedaan voor aanpassing van de pachtwet. Dit betekent dat er een pachtprijstoets wordt geïntroduceerd bij eenmalige contracten met een looptijd langer dan twaalf jaar. De vorig jaar voorgestelde fundamentele herziening van de pachtwet lijkt hiermee voorlopig van de baan.

Veerman schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin zegt hij toe dat een concept van het wetsvoorstel langs de lijnen van de zes organisaties, waaronder LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), op korte termijn naar de belanghebbenden zal worden gestuurd. Het streven is om het voorstel voor het zomerreces in te dienen bij de ministerraad.

Over de introductie van een pachtprijstoets was onenigheid ontstaan tussen de Bond van Landpachters en Eigen-Grondgebruikers in Nederland (BLHB) en de andere organisaties. De bond vindt dat de pachtprijs op grond van het Pachtnormenbesluit niet gekoppeld moet worden aan een termijn, maar moet afhangen van de vraag of sprake is van pachtafhankelijkheid. De rechter moet op basis van de concrete omstandigheden vaststellen of dat het geval is.

Zowel de BLHB als de overige organisaties blijven bij hun standpunt. De BLHB is daarom uit het overleg gestapt en minister Veerman heeft er voor gekozen de voorstellen van de overige zes over te nemen. Naast de introductie van de pachtprijstoets betekent dit dat een maximumtermijn bij eenmalige pacht wordt geschrapt uit de huidige wet en dat het voorkeursrecht kan worden gepasseerd als de nieuwe eigenaar de pachtrelatie in stand houdt.

Een aanpassing van de huidige pachtwet is volgens Veerman noodzakelijk omdat deze door vele wijzigingen onoverzichtelijk is geworden. Bovendien is de wet afgestemd op wetgeving die inmiddels is verouderd.

Vorig jaar deden Veerman en Donner al een voorstel tot wijziging, maar daar kwam veel kritiek op. LTO, FPG en andere organisaties klaagden dat de wet te ver af stond van de praktijk. Veerman heeft hen daarom bij het overleg betrokken. Het is nog niet duidelijk of met deze aanpassingen de eerder aangekondigde fundamentele herziening van de pachtwet van de baan is.

Lees ook Concept voorstel nieuwe pachtwetgeving in lijn met eerdere mededelingen
Meer informatie Brief van Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.