Home

Achtergrond

Nieuwe normen bedrijfsbegrotingen varkenshouderij en pluimveehouderij

Het saldo voor de zeugenhouderij per gemiddeld aanwezige zeug voor de lange termijn is € 356 per jaar. Dat heeft het prijzenoverleg varkenshouderij in april vastgesteld. Voor de vleesvarkenshouderij is het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken € 66 per jaar. De saldi zijn exclusief berekende rente.

In de begrotingen zijn kosten opgenomen om een eventuele uitbraak van dierziekten te kunnen financieren. Daarmee wordt in lange termijn begrotingen financiële ruimte gecreëerd om achteraf de kosten van een uitbraak van dierziekten te kunnen betalen of vooraf de financiële risico’s van een uitbraak te kunnen dekken. De kosten zijn evenals vorig jaar bepaald op € 6 per gemiddeld aanwezige zeug en € 0,20 per afgeleverd vleesvarken.

De afzetkosten van mest naar derden zijn geen onderdeel van het saldo. Deze kunnen van bedrijf tot bedrijf zeer sterk verschillen. De begrotingsnorm voor mestafzet naar derden middels lange transportafstanden is € 15 per m3 inclusief kosten voor MAO’s, mestbewerking, tussenopslag, rechten en bemonstering. De prijs voor mestafzet in de omgeving is de gemiddelde prijs van de afgelopen drie jaar van de regionale mestafzet vermeerderd met € 3. Mestafzetkosten moeten regio- en bedrijfsspecifiek worden begroot.

In de pluimveehouderij zijn de liquiditeitsuitgangspunten voor de korte termijn voor leghennen gecontinueerd. De prijs voor de korte termijn voor kooieieren bedraagt 3,5 cent per ei, inclusief BTW. Dat komt overeen met een prijs van € 0,56 per kilogram. Voor het voer wordt een prijs van € 17,55 per 100 kg voer aangehouden. Voor de scharreleieren is de korte termijnprijs 4,3 cent per ei of een kilogramprijs van € 0,69.

Deze prijzen gelden voor een periode van drie maanden vanaf het moment dat een begroting wordt opgemaakt. Het saldo voor leghennen op kooi bedraagt bij deze prijzen nog slechts €0,41 en voor scharrelhennen €1,14 per opgehokte hen per ronde.

De nieuwe normen worden gebruikt in de nieuwe versie van Kwantitatieve Informatie (KWIN). Deze normen worden onder andere gebruikt bij financieringsvraagstukken en bij aanvragen voor het borgstellingfonds.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.