Home

Achtergrond

Wellicht afschaffing concentratiegebieden in 2007

Het onderscheid tussen concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden wordt mogelijk afgeschaft in 2007. Op aandringen van CDA en PvdA zal minister Veerman (LNV) over twee jaar opnieuw bekijken of instandhouding van dit verschil nog zinvol is.

Dat blijkt uit antwoorden van Veerman op vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van het voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij. Volgens de minister is het onderscheid op dit moment ‘verstandig’.

Daarmee wordt elk risico van een verdere vergroting van de centralisatie van veehouderijen in het zuidelijke en het oostelijke concentratiegebied vermeden. Maar bij de evaluatie van de nieuwe mestwet in 2007 zal bekeken worden of het door de ontwikkelingen in de veehouderij en de stand van zaken van de reconstructie afgeschaft kan worden. Veerman bestrijdt dat het huidige onderscheid veel administratieve lasten met zich meebrengt. Volgens de minister zijn de kosten voor overheid en bedrijfsleven verwaarloosbaar.

Verder ontkent de minister dat het kabinet bezig is het derogatieverzoek aan de Europese Commissie te wijzigen, zoals leden van de PvdA hebben gesuggereerd. Het verzoek zal volledig in overeenstemming zijn met het akkoord dat vorig jaar is gesloten met commissaris Wallström. In juni wordt hierover gestemd in het Nitraatcomité. Veerman stuurt binnenkort de officiële tekst naar de Commissie en de Tweede Kamer.

De kritiek die de fracties van SGP, CDA en LPF hebben op de mogelijkheid tot korting op de dierrechten zonder vergoeding, legt de minister naast zich neer. Hij stelt dat dit instrument nodig is als ‘stok-achter-de-deur’. Bovendien wordt de korting alleen gebruikt voor individuele bedrijven die zich niet aan de regels houden. Er is geen sprake van een algemene korting. En boeren die deze sanctie krijgen opgelegd kunnen ook in beroep gaan, benadrukt Veerman.

Ook de mogelijkheid tot het uitwisselen van pluimvee- en varkensrechten vindt Veerman geen goed idee. Hij vreest dat een dergelijke optie zou leiden tot het massaal uitruilen van pluimvee tegen varkens. En dat brengt grote milieu-risico’s met zich mee.

Verder heeft vrijdag de ministerraad ingestemd met het ontwerp-Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Het voorstel wordt deze week in de Staatscourant gepubliceerd. Vervolgens gaat het besluit voor advies naar de Raad van State.

Meer informatie Antwoorden van Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.