Home

Achtergrond 266 x bekeken

Peildatum voor hoogte gebruiksnormen 15 mei

De bedrijfssituatie op 15 mei wordt bepalend voor de hoogte van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. In uitzonderlijke situaties is het mogelijk hiervan af te wijken. Dat blijkt uit het ontwerp-Uitvoeringsbeleid Meststoffenwet.

Zoals in het voorstel voor de nieuwe mestwet is opgenomen, mogen bedrijven jaarlijks ten hoogste 170 kg stikstof per hectare aanwenden. De hoeveelheid dierlijke mest die in totaal op het bedrijf kan worden gebruikt, wordt dus vastgesteld door de oppervlakte van de landbouwgrond te vermenigvuldigen met 170. Hiervoor is het aantal hectares op 15 mei bepalend.

Dezelfde benadering is van toepassing op de oppervlakte waarvoor eventueel derogatie wordt verleend. Dan zal echter niet al het aanwezige grasland op de peildatum automatisch meetellen. In een nog te publiceren ministeriële regeling worden hiervoor bepalingen vastgelegd.

Dat geldt ook voor de totale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest die per bedrijf mag worden gebruikt. Voor diverse gangbare gewassen komen verschillende normen. De totale stikstofgebruiksnorm wordt berekend door de vastgestelde norm per gewas op een bepaalde grondsoort te vermenigvuldigen met het aantal hectaren waarop het gewas wordt geteeld. Ook hiervoor geldt 15 mei als peildatum.

In het geval dat een bedrijf na de teelt die op 15 mei op het land stond een volgend gewas verbouwt, wordt ook deze teelt in aanmerking genomen bij de bepaling van de stikstofgebruiksnorm. Dit geldt eveneens voor de percelen waarop na de peildatum een eerste gewas wordt geteeld en voor grond waarop achtereenvolgens meer dan twee gewassen worden verbouwd..

De hoeveelheid fosfaat die jaarlijks mag worden aangewend, wordt eveneens berekend op basis van een gebruiksnorm per hectare. Deze is minder gedifferentieerd dan die voor stikstof. Uit het voorstel voor de meststoffenwet blijkt dat er alleen onderscheid gemaakt wordt tussen gras- en bouwland. De toegestane hoeveelheid fosfaat is te berkenen door de oppervlakte grasland van de tot het bedrijf behorende landbouwgrond te vermenigvuldigen met de desbetreffende fosfaatnorm voor grasland. Daarbij moet vervolgens de uitkomst van eenzelfde rekensom voor bouwland worden opgeteld.

Lees ook Minder veen op nieuwe grondkaarten
Meer informatie Ontwerp-Uitvoeringsbeleid Meststoffenwet
Meer informatie Nota van toelichting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.