Home

Achtergrond

Minder tijd voor scheuren grasland

De periode waarin het verboden is gras om te ploegen, is voor zand- en lössgronden verruimd. Alleen tussen 1 februari en 10 mei mag de graszode worden vernietigd. Dat staat in het voorstel tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bmg).

Het verbod geldt voor elke wijze van omploegen. Dus ook eggen en frezen is niet meer toegestaan. Inzaaien van graszaad in een bestaande zode mag wel. In dat geval is immers geen sprake van vernietiging.

Het wijzigingsvoorstel is deze week door minister Veerman (LNV) en staatssecretarissen Van Geel (Milieu) en Schultz van Haegen (V&W) aangeboden aan de Tweede Kamer. Na een inspraakperiode van vier weken wordt het naar de Raad van State gestuurd. De gewijzigde Bmg wordt waarschijnlijk op of voor 1 januari van kracht.

Om het mineralenverlies bij de vernietiging van graszodes tegen te gaan, zijn extra voorwaarden aan het omploegen gesteld. Na vernietiging met het oog op omzetting tot bouwland moet een relatief stikstofbehoeftig gewas geteeld worden. Bemesting daarvan mag alleen plaatsvinden als een bodemanalyse heeft uitgewezen dat dit noodzakelijk is en er geen overschrijding van de gebruiksnormen optreedt.

Op basis van een vrijstellingsregeling is omploegen onder het huidige beleid toegestaan tussen 16 september en 31 oktober als daarna bloembollen worden geteeld. Volgens de nieuwe regelgeving mag dat alleen met tulpen en dan enkel op kleigrond.

In het gewijzigde Bmg is ook bepaald dat in periode tussen 1 november en 31 december omploegen toegestaan is voor grasland gelegen op kleigrond indien vervolgens als eerstvolgende teelt een landbouwgewas wordt verbouwd. Nu geldt dit nog voor alle gronden.

Om te voorkomen dat de stikstof die resteert na de maïsoogst uitspoelt naar grond- en oppervlaktewater, is het op zand- en lössgronden straks verplicht een vanggewas te telen. Daarvoor komen alleen gras en winterrogge in aanmerking. Deze gewassen kunnen direct aansluitend aan de teelt van maïs worden ingezaaid of als onderzaai het hoofdgewas.

Lees ook Beperkingen voor aanwenden drijfmest
Meer informatie Voorstel tot wijziging van het besluit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.