Home

Achtergrond

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij aankoop grond met erfpacht

Voor agrarische grond met erfpacht kan vrijstelling worden verkregen van de overdrachtsbelasting. Dat oordeelde het Gerechtshof Arnhem in een zaak tussen de Diakonie en de Belastingdienst. Een belangrijke reden is dat de gronden dienstbaar worden gesteld aan een agrarische onderneming. Dat de verkrijger de gronden zelf niet exploiteert is volgens het Hof geen reden om de vrijstelling van overdrachtsbelasting niet toe te passen.

Aan het geschil ligt een stuk grond van ruim 10 hectare ten grondslag. In januari 2003 heeft de Diakonie deze grond gekocht. Bij dezelfde akte is vastgelegd dat over een oppervlakte van ruim 9 hectare zakelijk recht van erfpacht is gevestigd tot 1 januari 2033. De verkoper van de grond is de pachter van de erfpachtgrond. Tegen een opgelegde naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting maakte de koper echter bezwaar.

Het geschil spitst zich toe op de vraag of is voldaan aan artikel 6a lid 1, onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer. Daarin is opgenomen dat de verkrijger de verkregen landerijen bedrijfsmatig exploiteert. Zodoende draagt de overdracht bij aan verbetering van de landbouwstructuur. Op deze manier wordt verhinderd dat personen die uit liefhebberij grond exploiteren van de belastingsvrijstelling gebruik gaan maken.

Volgens het Hof is daar in deze zaak geen sprake van. Een bedrijfsmatige exploitatie betekent niet dat de verkrijger zelf de onderneming moet exploiteren. Dat de verkrijger de gronden bedrijfsmatig verkreeg en beschikbaar stelt aan een agrarische onderneming is voldoende.

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.