Home

Achtergrond

Telers krijgen sneller boete door steviger kwekersrecht

Kwekersrechthouders worden beter beschermd door een wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet. Handhaving, opeising en aanvraag van kwekersrechten zijn efficiënter geregeld. Dat concludeert advocaat Piet Hein Spanje. telers die niet-vrije gewassen verbouwen, moeten zich strikt aan de voorwaarden houden om geen risico te lopen op een boete.

De belangrijkste verbetering voor de kwekersrechthouder is de handhaving. Het uitgangspunt blijft dat de houder als enige teeltmateriaal mag vermeerderen of in de handel brengen. Ieder ander persoon is dat verboden, tenzij die dit mag op de grond van de wet, of als deze persoon over een licentie beschikt. Ook blijft staan dat de kwekersrechthouder zelf onderzoek moet doen naar overtredingen en zelf bij de rechter zijn gelijk moet halen.

Als een kwekersrechthouder een overtreding constateert kan hij in de eerste plaats de rechter vragen de ander te verbieden het plantmateriaal te vermeerderen of in de handel te brengen, op straffe van een boete. Nieuw in de wet is dat de handel in geoogst materiaal of producten die daarvan zijn gemaakt, verboden kan worden. Daarmee kan de kwekersrechthouder optreden tegen het in Nederland in de handel brengen van in een ander land geproduceerde bloemen van zijn beschermde ras.

Een belangrijke vernieuwing in de wet is dat nu duidelijk geregeld is hoe en wanneer de kweker bij een overtreding schadevergoeding kan krijgen. Een belangrijke eis is dat de overtreder ervan bewust moet zijn dat hij het kwekersrecht overtreedt. Dat is in elk geval vanaf het moment dat deze overtreder daarop bij deurwaardersexploot is gewezen.

Geschillen over licentieverlening
Het is moeilijk om de schade bij overtreding van het kwekersrecht te bepalen. Daarom regelt de wet dat, in plaats van schadevergoeding, van de overtreder geëist kan worden dat hij de winst afdraagt. Het wordt voor de kwekersrechthouder eenvoudiger om aan te tonen hoe groot die winst was, omdat geëist kan worden dat de overtreder rekening en verantwoording aflegt. De overtreder moet dus zijn boekhouding openen om te laten zien hoeveel hij van de planten heeft verkocht. Het nieuwe kwekersrecht verbetert niet alleen de positie van de “uitvinders” van plantenrassen, maar ook de licentiehouders. Zij krijgen bijvoorbeeld een zelfstandig recht op handhaving van het kwekersrecht als zij dat met de kwekersrechthouder hebben afgesproken.

Bij geschillen over de verlening van het kwekersrecht of als iemand het kwekersrecht wil opeisen of vernietigen, geldt in de nieuwe wet een eenvoudigere regeling. Al deze geschillen worden beslecht door de rechtbank in Den Haag. De tussenstap in de oude wet, waarbij eerst een verzoek moest worden gedaan bij de Raad voor het Kwekersrecht, is daarmee komen te vervallen.

De aanvraag- en verleningsprocedure voor het kwekersrecht wordt ook eenvoudiger. Op dit moment zijn vier instanties belast met de erkenning en toelating van de verschillende rassen. De bedoeling is om alle vier organisaties te laten fuseren in een nieuwe “Raad voor Plantenrassen”. Dit orgaan houdt zich dan bezig met de verdeling van het kwekersrecht, de toelating van groenten- en landbouwrassen en de registratie van bosbouwopstanden.

Dit nieuwe kwekersrecht geldt alleen voor de plantenrassen, die zijn geregistreerd bij de Raad voor het Kwekersrecht, of na invoering van de wet, de Raad voor Plantenrassen. Het is ook mogelijk om een Europees kwekersrecht te krijgen. De meeste telers maken daar gebruik van. Maar voor veel landbouwgewassen wordt alleen een Nederlands kwekersrecht aangevraagd. Voor dergelijke teelten is de Nederlandse Zaaizaad- en Plantgoed wet dus van groot belang. Veel tuinders worden in hun recht beperkt door deze wet. Zij hebben advies nodig over wat wel en niet is toegestaan.

De conclusie is dat door de invoering van de nieuwe wet de kwekersrechthouder en de licentiehouder betere bescherming wordt geboden. Daardoor zijn kwekers die niet-vrije gewassen telen bij overtredingen gemakkelijker aan te pakken.

Mr. P.H.N. van Spanje (A & S Advocaten)

Lees ook Steviger kwekersrecht onder nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.