Home

Achtergrond

Strengere eisen stikstof en fosfaat door provincies mogelijk

Provincies kunnen strengere eisen stellen aan stikstof- en fosfaatgehalten dan op basis van de nitraatrichtlijn strikt noodzakelijk is. Het voorstel van de nieuwe mestwet biedt daar ruimte voor. Dat antwoordt minister Veerman op vragen van de Tweede Kamer.

Leden van de Kamer hadden Veerman gevraagd in hoeverre de nieuwe wet mogelijkheden biedt tot gebiedsgerichtbeleid. Volgens de minister kunnen provincies op grond van een milieuverordening krachtens de Wet milieubeheer specifieke eisen stellen. Hij acht de kans daarop echter klein, omdat de normstelling al een ‘zeer ingrijpende aanpassingsslag van de agrarische sector vergt’.

De Kamer had de minister ook gevraagd welke mogelijkheden boeren hebben om te middelen tussen jaren, waardoor een overschrijding van een gebruiksnorm in een bepaald jaar kan worden gecompenseerd door ‘onderschrijding’ in een ander jaar. Dat is volgens Veerman echter niet toegestaan. De nitraatrichtlijn sluit die mogelijkheid uit. Bovendien zou dat leiden tot extra lasten voor bijna 50.000 bedrijven.

Veehouders die hun mest bewerken via co-vergisting kunnen bij uitbreiding geen vijftig procent van de dierrechten verwerven zonder koop. Kamerleden van het CDA hadden daar wel om gevraagd. Maar die mogelijkheid geldt alleen als de verwerkte mest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet. En volgens Veerman drukt co-vergiste mest ook op de eigen mestmarkt.

De specifieke normen en werkingscoëfficiënten die volgen uit het wetsvoorstel worden vastgelegd in lagere regelgeving. LNV is nu nog bezig die uit te werken. Voor elk gewas en elke volgteelt zal één norm worden vastgesteld. Maatwerk is in principe niet mogelijk.

Het ontwerp-Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zal begin april aan de Tweede Kamer worden gestuurd en het ontwerp-Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in de loop van juni. In augustus of september worden de regels in de Staatscourant gepubliceerd.

Zoals al eerder aangekondigd moet de wet op 1 januari volgend jaar in werking treden. Veerman erkent dat het tijdspad ‘krap’ is, maar acht de strakke planning om aan de eisen van Brussel te voldoen.

Meer informatie Nota van Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.