Home

Achtergrond

Helft bietenquotum is van pachter

Pachters zijn voor de helft eigenaar van het bietenquotum. Daarom heeft de andere partij bij verkoop recht op de helft van de marktwaarde van de leveringsrechten. Met die uitspraak draait het Pachhof te Arnhem eerdere uitspraken, waaruit bleek dat alleen de verpachter recht had op het quotum, terug.

De uitspraak volgt na een geschil tussen een Zeeuwse akkerbouwer en Fortis, de verpachter van het bedrijf. De akkerbouwer wilde het bietenquotum verkopen, maar de verpachter gaf daar geen toestemming voor. Het Hof stelt dat de pachter mede-eigenaar is van het quotum, maar voor de verkoop wel toestemming moet vragen van de grondeigenaar.

Zoals bij vorige uitspraken al werd aangehaald, levert de verpachter volgens het Pachthof een belangrijke bijdrage aan het totstandkomen en behouden van het quotum. Maar het Hof haalt nu aan dat ook de pachter belangrijke inspanningen heeft geleverd bij het verkrijgen van het quotum, zoals de gewasbescherming en de bemesting.

De uitspraak heeft vooral gevolgen voor bestaande overeenkomsten tussen pachters en verpachters. Het bietenquotum is dan ten tijde van de pachtovereenkomst opgebouwd en in stand gehouden.
Overigens stelt het Arnhemse Hof dat pachters die in hun overeenkomst afspraken maakten over verdeling van quotum, daar niet zondermeer op terug kunnen komen. Alleen een boer die onder protest akkoord is gegaan met het volledig toekennen van het eigendomsrecht van de verpachter maakt wellicht een kans.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.