Home

Achtergrond

Geen vergoeding wildschade bij lage pacht

Wie een stuk land voor weinig geld pacht, kan geen aanspraak maken op een vergoeding van wildschade uit het Faunafonds. In de lage pachtprijs is eventuele schade al verrekend.

Dat oordeelde de Raad van State onlangs in een zaak tussen een boer en het Faunafonds. De agrariër pacht van Staatsbosbeheer beschermde gronden voor minder dan € 150 per jaar. Op het perceel hebben grauwe ganzen veel schade aangericht. De agrariër heeft hiervoor schadevergoeding van het Faunafonds gevraagd, maar het verzoek is afgewezen.

Volgens het Faunafonds komt schade op gronden waarvoor met een natuurterreinbeherende instantie een naar verhouding zeer lage pachtprijs is afgesloten, niet in aanmerking voor vergoeding. Er kan in een dergelijke situatie geen sprake zijn van een normale agrarische productie. Ook is de kans op schade door beschermde inheemse diersoorten op die gronden voorzienbaar of heeft de grondgebruiker zich bij overeenkomst verbonden bepaalde schadebestrijdingsmaatregelen niet toe te passen. Schade behoort dus tot het ondernemersrisico.

De agrariër meent toch in aanmerking te komen voor vergoeding, omdat hij de pachtovereenkomst al had gesloten vóórdat het Faunafonds bestond. De pachtprijs was afgestemd op tegemoetkomingen in de schadevergoeding. Ook had de agrariër zijn bedrijfsvoering op daarop afgestemd. Nu hij geen vergoeding krijgt, lijdt hij schade.

De Raad van State geeft het Faunafonds gelijk en gaat daarbij uit van de Flora- en faunawet (Ffw) en de beleidsregel van het Faunafonds over uitkering van schadevergoeding. Op grond van de Ffw komt schade aangericht door beschermde inheemse diersoorten in aanmerking voor vergoeding uit het Faunafonds. Daarbij moet het wel gaan om schade die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste behoort te blijven van degene die de schade lijdt.

Hierbij maakt het volgens de Raad van State niet uit dat de pachtovereenkomst is afgesloten vóórdat er een Faunafonds was. Het is ook niet van belang dat de agrariër bij zijn bedrijfsvoering rekening heeft gehouden met in het verleden verstrekte tegemoetkomingen in wildschade. Wie dus gronden voor € 150 of minder per hectare pacht, moet de verminderde agrarische productie voor lief nemen. Schade door inheemse beschermde diersoorten wordt niet vergoed.

Mr. ir. J.M.M. Kroon (Gibo Accountants en Adviseurs)

Meer informatie Uitspraak Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.