Home

Achtergrond 193 x bekeken

Weinig problemen door vaststelling communautaire lijst

De vaststelling van de communautaire lijst met habitatrichtlijngebieden heeft waarschijnlijk weinig praktische gevolgen voor agrariërs. Hoewel de bepalingen rechtstreekse werking hebben, zal de vergunningverlener deze niet aan boeren en tuinders op te leggen. Wel kunnen milieu-organisaties of andere belanghebbenden een rechtstreeks beroep doen op de lijst.

De Europese Commissie heeft in december vorig jaar de communautaire lijst met habitatrichtlijngebieden vastgesteld. Hierdoor zijn de gebieden voldoende concreet omschreven en krijgen de bepalingen uit artikel 6 lid 2, 3 en 4 Habitatrichtlijn rechtstreekse werking. Dat betekent niet dat een bestuursorgaan de bepalingen uit de richtlijn aan de burger zal op te leggen. Dat kan pas als die in de Nederlandse wetgeving zijn opgenomen.

Wel kunnen milieu-organisaties en andere belanghebbenden een beroep doen op de bescherming van de richtlijn. Zij kunnen de vergunningverlener erop wijzen dat de gebieden negatieve effecten ondervinden van het project van de boer of tuinder. bestuursorgaan moet de mogelijke negatieve effecten wel meenemen in zijn besluitvorming. Het mag geen vergunning verlenen als er inderdaad significant negatieve effecten zijn te verwachten.

Theoretisch lijkt de natuur dus beter beschermd en kunnen agrariërs moeilijker projecten ontwikkelen. In de praktijk valt dat mee, omdat particulieren eerder meestal al een beroep deden op bescherming van specifieke dier- of vogelsoorten van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn in dat gebied. Bovendien toetste de Raad van State al voor de vaststelling van de lijst de vergunningverlening aan de richtlijn. Plaatsing van de gebieden op de nationale aanmeldingslijst was al voldoende om dat mogelijk te maken.

Nu de communautaire lijst is vastgesteld, moet Nederland zo spoedig mogelijk (binnen zes jaar) zelf de gebieden aanwijzen als speciale beschermingszone. Op het ogenblik is het ministerie van LNV hiermee bezig. Na inwerkingtreding van de wijzigingen in de Natuurbeschermingswet 1998 hoopt LNV de gebieden daadwerkelijk aan te wijzen. Hiervoor volgt het ministerie de uitgebreide voorbereidingsprocedure met een beroepsmogelijkheid.

m.m.v. mr. ir. J.M.M. Kroon (Gibo Accountants en Adviseurs)

Meer informatie Brief van Veerman over de vaststelling
Meer informatie Lijst met habitatgebieden in Nederland

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.