Home

Achtergrond

Vrijstelling in plaats van ontheffing onder nieuwe Flora- en Faunawet

Boeren en tuinders hoeven niet meer bij alle werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn voor planten- en diersoorten een ontheffing aan te vragen. Zij kunnen gebruik maken van een vrijstellingsregeling.

Dat staat in de gewijzigde Flora- en Faunawet die vandaag in werking is getreden. In veel gevallen bespaart deze aanpassing agrariërs een tijdrovende ontheffingsprocedure.

De vrijstellingsregeling geldt voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen. Op de meeste planten- en diersoorten is een algemene vrijstelling van toepassing. Voor meer zeldzame soorten kan alleen een vrijstelling worden verkregen als gehandeld wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Als het niet gaat om reguliere werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen en er is een reële kans van schade aan beschermde dieren of planten, moet alsnog een ontheffing worden aangevraagd.

In de gewijzigde wet is geen overzicht opgenomen van welke werkzaamheden wel en welke niet zijn toegestaan. LNV wil juist agrariërs de ruimte bieden zelf met oplossingen te komen die passen bij de situatie. Wel heeft het ministerie aangegeven dat het gaat om regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals onderhoud aan vaarwegen of het maaien van graslanden,die blijkbaar niet hebben verhinderd dat een beschermde soort zich in het gebied heeft gevestigd.

De gedragscode die verplicht is voor werkzaamheden die zeldzame diersoorten kunnen bedreigen, kunnen agrariërs zelf opstellen. Deze moet voldoende concreet zijn, de garantie geven dat de werkzaamheden geen wezenlijke invloed hebben op de beschermde soorten en voorzorgsmaatregelen bevatten die schade aan die soorten zoveel mogelijke voorkomen.

De gedragscode moet wel eerst door LNV worden goedgekeurd. Binnen acht weken neemt het ministerie daarover een beslissing. Agrariërs die het niet met de uitkomst eens zijn, kunnen beroep aantekenen. Ook natuurorganisaties of anderen mogen dat doen.

Lees ook Flora- en faunawet wordt vereenvoudigd
Meer informatie Brochure van LNV over de wijziging

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.