Home

Achtergrond 319 x bekeken

Voorbereiding op handel in toeslagrechten

Door handig gebruik te maken van de mogelijkheid tot het verhandelen van toeslagrechten, kunnen boeren hun inkomsten vergroten. Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook. Aan adviseurs de taak hun klanten hierin zo goed mogelijk bij te staan.

Vanaf deze maand stuurt Dienst Regelingen aan boeren een overzicht van hun relatie- en referentiegegevens. Op basis hiervan worden de toeslagrechten berekend die volgend jaar worden uitgekeerd. Als er onjuiste gegevens op staan, kunnen die worden gecorrigeerd en teruggestuurd.

De ontkoppeling van subsidies en productie geeft boeren de mogelijkheid zich te richten op meer rendabele activiteiten. Maar voordat een ondernemer zich aan handel in toeslagrechten gaat wagen, is er een groot aantal zaken waar hij vooraf over moet na enken. Een goede voorbereiding op de regels is noodzakelijk.

Verhandelen
Toeslagrechten zijn vrij verhandelbaar. Voor verkoop zonder grond moeten de rechten wel minstens een jaar voor tachtig procent zijn gebruikt. Overdrachten van rechten met grond kunnen wel in het eerste jaar plaatsvinden. Rechten die boeren hebben ontvangen uit de nationale reserve kunnen in de eerste vijf jaar niet worden overgedragen. Er zijn gewone toeslagrechten (gebaseerd op de referentie-oppervlakte akkerbouw- en voedergewassen), braakleggingstoeslagrechten (gebaseerd op areaal verplichte braak in de referentieperiode) en speciale toeslagrechten (rechten niet verbonden aan grond).

Koop, verkoop en verhuur
Het verkopen van rechten zonder grond heeft als voordeel dat de ondernemer dan met de grond mag doen wat hij wil. Als een nieuwe teelt meer opbrengt dan het gewas waarmee het toeslagrecht kon worden benut, kan dat extra inkomsten opleveren. Bij aankoop van een recht moet de ondernemer daarentegen op een hectare grond een goedgekeurd gewas gaan telen. Met andere woorden, hij moet het recht benutten. Het kopen van rechten heeft dus alleen zin als de boer extra grond tot zijn beschikking heeft en hij per saldo met het gewas dat hij erop moet telen meer kan verdienen. Een andere optie is verhuur. Bij verhuur van toeslagrechten moet de overdracht gepaard gaan met de overdracht van een gelijk aantal subsidiabele hectaren. Een voorgenomen overdracht moet op tijd aan Dienst Regelingen worden gemeld.

Blijvend grasland
De verhouding tussen blijvend grasland en akkerland mag op landelijk niveauniet gaan afwijken van de verhouding tussen blijvend grasland en akkerland in 2003. Voor deagrariër betekent het in eerste instantie alleen dat hij jaarlijks zijn oppervlakte blijvend graslanden overige landbouwgrond opgeeft. Pas als op nationaal niveau bezien het areaal blijvend grasland afneemt en de verhouding tussen het areaal blijvend grasland en het areaallandbouwgrond wijzigt, moet de minister maatregelen nemen. De minister kan een vergunningplicht instellen voor het mogen omzetten van blijvend grasland in andere vormen van grondgebruik. Ook kan de minister agrariërs verplichten bouwland dat blijvend grasland is geweest, opnieuw om te zetten in blijvend grasland.

Braaktoeslagrechten
In veel gevallen zal het voor boeren aantrekkelijk zijn om hun braaktoeslagrechten te verkopen. Daardoor hoeven ze immers minder grond braak te leggen. In plaats daarvan kunnen ze gewassen telen die meer opbrengen. Het is wel de vraag of er voldoende kopers zijn voor de braaktoeslagrechten. Maar ze gratis weggeven of er op toeleggen kan per saldo ook nog voordeliger zijn dan om ze aan te houden.

Speciale toeslagrechten
Speciale toeslagrechten worden alleen toegewezen aan veehouders met weinig tot geen grond die in de referentieperiode vleesvee of schapen hielden. Ook melkveehouders kunnen de speciale rechten krijgen. Om ze te kunnen benutten moet minimaal vijftig procent van de het oorspronkelijk aantal GVE’s aan dieren worden gehouden.

Cross-compliance
Boeren die een niet-gesubsidieerde neventak starten, zoals een varkenshouderij of een tuinbouwbedrijf, moeten ook cross-compliance voldoen. Dat betekent dat de randvoorwaarden voor het verkrijgen van subsidie voor het hele bedrijf gelden. Kan de ondernemer daar niet aan voldoen, dan volgt een korting op de steun.

Lees ook Tijdig terugsturen correcties op inventarisatieformulieren
Lees ook FPG: ‘Verpachters ook zeggenschap over toeslagrechten’
Lees ook Vragen en antwoorden overdracht toeslagrechten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.