Home

Achtergrond

Vereenvoudiging stelsel productierechten

Mestproductierechten voor het houden van rundvee, schapen, geiten, vossen, nertsen, konijnen en parelhoenders komen per 1 januari volgend jaar te vervallen. Onnodige verschillen tussen de stelsels van varkens- en pluimveerechten worden geschrapt. Dat staat in het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van het stelsel van productierechten.

De afschaffing van productierechten voor de genoemde diersoorten heeft een positief effect voor boeren. Naar schatting 38.000 bedrijven worden straks niet meer belemmerd in ontwikkelings- en verplaatsingsmogelijkheden door de noodzaak rechten te verwerven. Door het systeem van melkquotering is de mestproductie voldoende aan banden gelegd en zijn mestproductierechten niet langer nodig.

Voor het houden van varkens en pluimvee blijven productierechten noodzakelijk. Beide stelsels worden zoveel mogelijk aan elkaar gelijk gesteld. Het gevolg daarvan is dat er één productieplafond komt voor alle categorieën varkens. Het fokzeugenrecht wordt dus geschrapt. Varkenshouders worden daardoor minder beperkt in hun bedrijfsontwikkeling, hoewel het effect van de wetswijziging kleiner is dan voor boeren met melkvee. Ook het onderscheid tussen het grondgebonden en het overige deel van het varkensrecht komt te vervallen. Het grondgebonden deel wordt omgezet in een ‘regulier’ recht dat ook zonder grond benutbaar is op het bedrijf.

Sommige varkenshouders hebben hier al op gespeculeerd door de goedkopere grondgebonden rechten aan te kopen. Op het moment zijn die echter haast niet aan te slepen en vervagen de prijsverschillen tussen fokzeugen en niet-fokzeugenrechten en grondgebonden en niet-grondgebonden rechten.

Voor pluimveerechten verandert er niet zoveel. Er zijn immers geen verschillen in grondgebondenheid. Wel zullen de rechten zullen voortaan uitgedrukt worden in pluimvee-eenheden (pe) (0,5 kg fosfaat = 1 pe).

Afromen productierechten
In het voorstel is de mogelijkheid opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur een korting van de productierechten door te voeren of de productierechten ‘af te romen’. Van deze mogelijkheid wordt gebruikt gemaakt als blijkt dat op landelijk niveau onvoldoende evenwicht bestaat tussen de omvang van de dierlijke mestproductie en de gebruiks- en afzet mogelijkheden voor mest.

Bedrijven die stelselmatig hun productierecht (jaarplafond) overschrijden, kunnen een dagplafond opgelegd krijgen. Dit is niet gebaseerd op een gemiddeld aantal dieren per jaar. Het is een absoluut plafond dat op elk moment in het jaar geldt en wordt bepaald op basis van het jaarquotum, met een marge van vijftien procent. Deze bepaling is opgenomen om bij bedrijven die stelselmatig in overtreding zijn, onmiddellijk in te kunnen grijpen als blijkt dat een te groot aantal dieren gehouden wordt.

Het wetsvoorstel tot vereenvoudiging is vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer. De Wet herstructurering varkenshouderij wordt ingetrokken en in vereenvoudigde vorm opgenomen in de Meststoffenwet. De bedoeling is dat het voorstel gelijktijdig met het stelsel van gebruiksnormen op 1 januari 2006 in werking treedt.

Ing. M. van Beers en E. Coopmann (Hendrix UTD)

Meer informatie Wetsvoorstel
Meer informatie Memorie van Toelichting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.