Home

Achtergrond

Uitbreidingsplannen ondanks beschermde dieren toegestaan

De aanwezigheid van beschermde vogels en dieren betekent niet altijd dat bouwactiviteiten in een gebied geen doorgang kunnen vinden. Wel moet de overheid de natuurwaarden uitgebreid onderzoeken en constateren dat deze niet worden geschaad.

Dit blijkt uit een uitspraak van 23 februari van de Raad van State bij de beoordeling van een bestemmingsplan voor een woonwijk in de Bullepolder bij Leeuwarden. In eerdere uitspraken hadden de Raad van State en de rechtbank Leeuwarden de bouwactiviteiten tegengehouden, omdat de natuurwaarden onvoldoende waren onderzocht.

Voor agrariërs met uitbreidingsplannen is deze uitspraak interessant. Ook de oprichting van een nieuwe boerderij of uitbreiding van een bestaand bedrijf kan een significante verstoring betekenen van een beschermingszone. De motivering van de Raad van State geeft aan hoe boeren en tuinders toch aan de wet- en regelgeving kunnen voldoen.

In deze zaak voerden natuurorganisaties aan dat de bouwactiviteiten nadelige gevolgen hebben voor (a) een nabij gelegen beschermde zone voor vogels (Vogelrichtlijngebied), (b) een beschermde zone voor dieren (Habitatrichtlijngebied) en (c) de dieren in het gebied, waar de bouw zou plaatsvinden (Flora- en faunawet). De Raad van State ging daar als volgt mee om.

a. Beschermingszone vogelsOp 250 meter van de Bullepolder bevindt zich de speciale beschermingszone De Grote Wielen. Dit is een rustplaats voor verschillende soorten vogels, zoals ganzen en smienten. De bouw van 400 woningen had ‘significante gevolgen’ voor de beschermingszone. De gemeente, die het plan maakte, moest daarom onderzoeken of het plan ‘de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken gebied in gevaar dreigde te brengen, in het licht van specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied’.

Verschillende adviseurs hebben zich vervolgens over deze vraag gebogen. De conclusie was dat door de bouwactiviteiten ganzen en smienten grasland kwijtraakten dat zij gebruikten als voedselbron. Echter, in het gebied om de beschermingszone heen waren nog voldoende gebieden waar de vogels ook hun voedsel vandaan konden halen.

b. HabitatrichtlijnDeze heeft als doelstelling om de gebieden, waarin dieren leven en rusten te beschermen. De natuurorganisaties stelden dat door de woonwijk op korte afstand en de daarmee gepaard gaande recreatie er verstoring van de dieren zou plaatsvinden.

Dat standpunt is echter door de deskundigen en de Raad van State niet gevolgd, omdat er een bufferzone van 250 meter was tussen de wijk en het gebied en het zodanig gesitueerd was, dat met voldoende zekerheid kon worden gesteld dat er van de woonwijk geen significante verstoring uitging op de beschermingszone.

c. Flora- en faunawetOp grond van deze wet is het verboden om planten, die beschermd zijn, te beschadigen en dieren en nesten in een gebied te verontrusten of te vernielen. In het gebied kwam een aantal beschermde dieren voor. Eerder echter had de Minister van LNV ontheffing van de wet verleend voor de bouw van de woonwijk in dit gebied, met name ook opdat de bouw gefaseerd werd uitgevoerd.

De conclusie uit het vorenstaande is dat bouwactiviteiten niet doorgaan zonder te toetsen in hoeverre de natuur wordt verstoord. Maar de aanwezigheid van beschermde vogels en dieren betekent niet per definitie dat de plannen geen doorgang kunnen vinden

Mr. P.H.N. van Spanje (A & S Advocaten)

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.