Home

Achtergrond

Tijdig terugsturen correcties op inventarisatieformulieren

Agrariërs kunnen vanaf 1 februari een overzicht van Dienst Regelingen (DR) verwachten met daarop de relatie- en referentiegegevens van de jaren 2000-2002 die worden gebruikt voor de berekening van de toeslagrechten. Als hier fouten in staan, moeten correcties binnen vier weken worden teruggestuurd.

Op het overzicht kunnen agrariërs zien hoeveel hectares, dieren, tonnen of kilogrammen de basis vormden voor hun subsidies in de referentieperiode. Om de gegevens te controleren kunnen zij het beste de subsidiebeschikkingen van de jaren 2000-2002 als uitgangspunt nemen. Daarin staan de destijds geconstateerde aantallen en hoeveelheden.

In oktober ontvangen agrariërs een overzicht van de voorlopig berekende toeslagrechten. De definitieve vaststelling vindt pas op zijn vroegst in februari volgend jaar plaats. DR verstuurt vanaf dan de aanvraagformulieren. Die moeten voor 15 mei worden teruggestuurd. In december begint DR met de eerste betalingen.

Vanaf zaterdag kunnen agrarische ondernemers op internet zelf hun toeslagrechten berekenen. Zij kunnen dan zien welke invloed hun referentiegegevens hebben op de hoogte van de rechten.

Op de standaardregels voor de berekening van toeslagrechten – zie voor een voorbeeld het bijgevoegde info-bulletin van het LNV-Loket – bestaat een aantal uitzonderingen. Veranderingen in de bedrijfssituatie van de agrariër tijdens of na de referentieperiode kunnen van invloed zijn op de berekening. Een aantal daarvan wordt automatisch meegenomen. Daarvoor hoeft geen actie te worden ondernomen. Het gaat dan om:

- wijziging, vorming of ontbinding van een maatschap;
- overlijden van de agrarische ondernemer;
- veranderingen in juridische status of benaming;
- fusies;
- splitsingen.

Als de agrariër tijdens of na de referentieperiode grond heeft gekocht, is wel actie vereist. De basisregel is dat er voor het ingaan van de bedrijfstoeslagenregeling (op 1 januari 2006) geen toeslagrechten gekocht kunnen worden. Maar er is een uitzondering. Agrariërs kunnen aan het verkoopcontract een clausule toevoegen waarin staat dat de grond met de bijbehorende toeslagrechten is gekocht. Een dergelijke bepaling kan tot 15 mei 2006 met terugwerkende kracht worden opgesteld. Ondernemers die hier gebruik van maken, moeten een kopie van het contract met het aanvraagformulier meesturen.

Voor een aantal andere bijzondere situaties kan geput worden uit de nationale reserve. Die wordt gevormd door alle referentiebedragen met een kwart procent te korten. Ook toeslagrechten die niet op tijd worden aangevraagd, komen hierin terecht. Op het inventarisatieformulier dat vanaf dinsdag toegestuurd kan worden, kan de agrariër aangeven of zich een van de bijzondere omstandigheden in zijn situatie heeft voorgedaan. Het gaat dan om:

- Ondernemers die door vererving een (deel van een) bedrijf krijgen dat tijdens de referentieperiode was verhuurd, maar waarvan de eigenaar is gestopt of is overleden voor het moment van de aanvraag van toeslagrechten;
- Ondernemers die voor 15 mei 2004 investeerden in grond en stalcapaciteit;
- Ondernemers die tussen 1 januari 2003 en 15 mei 2004 grond huurden en ondernemers die voor 15 mei 2004 grond hebben gekocht die in de referentieperiode was verhuurd;
- Ondernemers die door vererving grond krijgen die in de referentieperiode was verhuurd.

Het kan zijn dat ondernemers tijdens de referentieperiode te maken hebben gehad met een overmachtsituatie waardoor de subsidie lager is uitgevallen dan normaal gesproken het geval zou zijn geweest. Dit kan aangegeven worden op het formulier. Bij acceptatie van de overmachtsituatie krijgt de ondernemer een hogere toeslag. Onder overmacht valt:

- een epidemisch dierziekte die (een deel van) de veestapel heeft getroffen;
- een ernstige natuurramp die het landbouwareaal ernstig heeft getroffen;
- ongelukken waardoor bedrijfsgebouwen voor de veehouderij verloren zijn gegaan;
- langdurige arbeidsongeschiktheid;
- overlijden.

Lees ook Formulieren inventarisatie toeslagrechten op internet
Lees ook Vragen en antwoorden overdracht toeslagrechten
Meer informatie Infobulletin van het LNV Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.