Home

Achtergrond

Soort beheersregime bepaalt mestgift op natuurgrond

Ook al vallen natuurgronden buiten de nieuwe mestwet, er bestaan voor deze gronden wel degelijk bemestingsnormen. Dit schrijft minister Veerman aan de Kamer naar aanleiding van Kamervragen.

Het idee dat het nieuwe mestbeleid ruimte laat voor het gebruik van veel meer mest op natuurterreinen berust op een misverstand. Dat schrijft minister Veerman van Landbouw aan de Tweede Kamer als antwoord op kamervragen.

Het nieuwe stelsel van gebruiksnormen geldt niet voor natuurterreinen met als hoofdfunctie natuur. Deze gronden vallen buiten de Meststoffenwet, omdat deze niet als landbouwgrond worden aangemerkt. Het gebruik van mest op natuurterreinen wordt begrensd door de regels van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm). In het besluit is bepaald dat voor natuurterreinen het principe geld dat het beheersregime bepaalt welke bemesting wordt toegelaten. Het beheersregime is veelal vastgelegd in de Subsidieregeling Natuurbeheer of in beheersregels van Staatsbosbeheer die zijn goedgekeurd door de minister van LNV.

Daar waar geen beheersregime geldig is of het beheersregime geen grenzen stelt, stelt het Bgm zelf vast hoeveel mest mag worden gebruikt. Voor grasland is dat per hectare 70 kilogram fosfaat en 170 kilo stikstof uit dierlijke mest. Voor bouwland is de forfaitaire norm 20 kilo fosfaat uit dierlijke mest.De vastgestelde grenzen voor bemesting sluiten aan bij de huidige praktijk van bemesting van natuurterreinen. Grasland op natuurterrein telt niet mee voor de derogatie.

Meer informatie Brief van minister Veerman aan de Tweede KamerLees ook Natuurgrond gat in mestwet, zeker 70.000 hectare buiten nitraatrichtlijn

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.