Home

Achtergrond 272 x bekeken

SAN-pakketten voor ganzenopvang vanaf juni beschikbaar

Boeren in foerageergebieden kunnen waarschijnlijk vanaf juni aanspraak maken op de Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Dan moeten de door minister Veerman (LNV) voorgestelde SAN-pakketten wel eerst door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

In oktober vorig jaar heeft Veerman aan de provincies de opdracht gegeven om in totaal 80.000 hectare ganzenfoerageergebied aan te wijzen en te begrenzen in gebiedsplannen. Slechts een klein aantal heeft dat tot nu toe gedaan. Op de percelen die tot de foerageergebieden behoren, kunnen ganzen en smienten overwinteren zonder gestoord te worden. Boeren kunnen voor de geleden schade een vergoeding krijgen.

Dan moeten zij wel in het bezit zijn van een rustgebied van ten minste tweehonderd hectare. Om tot die grootte te komen, kunnen boeren gezamenlijk een aanvraag indienen. De verzameling van beheerseenheden met SAN-ganzenpakketten moet daarbij minimaal tachtig procent van het rustgebied bedekken. Op maximaal twintig procent kan sprake zijn van een andere landgebruik waarop wel rust, maar geen voedsel wordt geboden. Veerman heeft voor zowel gras- als bouwland SAN-pakketten opgesteld.

De vergoeding die boeren krijgen voor de geleden schade als gevolg van het verblijf van de ganzen, bestaat uit drie componenten: werkelijke kosten voor het beheer, gederfde inkomsten (indien van toepassing) en een stimulanspremie. De geleden schade wordt bepaald op basis van door het Faunafonds vastgestelde taxatierichtlijnen.

De looptijd van een SAN-pakket is zes jaar. Gedurende die periode moet hetzelfde aantal hectares aan de pakketvoorwaarden voldoen. Het is toegestaan om de percelen ‘voedsel’ en ‘niet-voedsel’ te rouleren, zolang het totale oppervlakte aangeboden voedsel gelijk blijft. Het tussentijds opzeggen van een contract is mogelijk, maar daar staan wel sancties op. Boeren die dat doen, moeten de verkregen subsidie voor beheer en de stimulanspremie terugbetalen. Alleen de vergoeding voor geleden schade mogen zij houden. Dit geldt ook voor agrariërs die binnen de contractduur overstappen op een andere pakket.

Verkopen of verpachten van grond waarop een SAN-pakket is afgesloten, mag. Maar boeren moeten er wel voor zorgen dat de pachter of nieuwe eigenaar bereid is zich aan de beheersvoorwaarden te houden. Als na de overdracht de rechten en plichten van het contract niet meer worden gerespecteerd, moet de boer die het heeft afgesloten alle voorschotten terugbetalen aan Dienst Regelingen.

De nieuwe SAN-overeenkomsten zijn in een aantal gevallen te combineren met bestaande contracten voor agrarisch natuurbeheer. Boeren kunnen zowel een ganzenpakket afsluiten als contracten voor landschappelijk waardevol grasland (SAN-bijlage 15) en weidevogels (16, 17, 19, 20, 21, 22).

Voordat het ministerie van LNV kan beginnen met het aangaan van SAN-ganzenbeschikkingen, moet eerst de Europese Commissie instemmen met de beheerspakketten. LNV streeft er naar in juni de eerste contracten aan te bieden. Of dan alle provincies al foerageergebieden hebben aangewezen, is nog maar de vraag. Tot nu toe heeft slechts een handjevol dat gedaan.

Meer informatie Overzicht van de voorgestelde paketten
Meer informatie Folder van LNV over foerageergebieden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.