Home

Achtergrond

Milieuvergunning niet meer nodig voor 25.000 bedrijven

Doordat bestaande milieubesluiten worden opgenomen in het nieuwe Besluit landbouw milieubeheer, vervalt de milieuvergunningplicht voor 25.000 bedrijven. Dit geld voor melkveehouderijen tot 200 melkkoeien en kleinschalige intensieve veehouderijen. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel van Vrom in een brief aan de Tweede Kamer.

De land- en tuinbouw zijn binnenkort jaarlijks 40 miljoen euro minder kwijt aan administratieve lasten door een vereenvoudiging van de milieuvoorschriften. Het nieuwe besluit wordt nu beoordeeld door de Raad van State. Het kan begin volgend jaar van kracht zijn.

Ten opzichte van de eerdere versie van het ontwerpbesluit worden meer melkrundveehouderijen onder algemene regels gebracht. Het Besluit landbouw milieubeheer zal van toepassing zijn op melkveehouderijen tot 200 stuks melkkoeien, exclusief bijbehorend vrouwelijk jongvee jonger dan twee jaar. Eerder lag de grens op 110 stuks.

Daarnaast vallen kleinschalige intensieve veehouderijen onder het ontwerpbesluit. Dit zijn veehouderijen met een relatief beperkte milieurelevantie, bijvoorbeeld tot 6.000 stuks pluimvee, al dan niet in combinatie met 50 stuks vleesrundvee of 110 varkens, exclusief biggen. Deze veehouderijen worden vooruitlopend op de ‘tweede fase’ van het Besluit landbouw milieubeheer onder algemene regels gebracht.

Doordat champost niet meer als compost maar als dierlijke mest wordt beschouwd valt het onder het Besluit gebruik meststoffen. Omdat een aantal bedrijven deze stof tijdelijk op het terrein van het bedrijf of op de kopakker opslaan dreigden er probleem te onstaan. Van Geel schrijft dat de regels voor de opslag van champost eenvoudig zullen zijn, en afgestemd op de praktijk. Het ontwerpbesluit verwijst naar een handreiking die door de sector zelf is opgesteld en waarvan de regels zijn gebaseerd op de praktijk. Aan de opslag van compost worden geen regels gesteld; opslag zonder voorzieningen of maatregelen is milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Meer informatie Brief van Van Geel aan de Tweede Kamer
Lees ook Geen milieuvergunning nodig voor intensieve veehouderij
Lees ook Eén besluit voor milieuregels landbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.