Home

Achtergrond 465 x bekeken

Extra ruimte voor aanwending mest op natuurgrasland

De regels voor het aanwenden van meststoffen op natuurgrasland zijn aangepast. Als er sprake is van beweiding of maaien, geldt vanaf 1 januari een norm van 70 kilo fosfaat en 170 kilo stikstof per hectare per jaar.

Dat staat in het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) dat vorige week in het Staatsblad is verschenen. Daarmee hebben minister Veerman (LNV) en de staatssecretarissen Van Geel (Milieu) en Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) het ontwerp zoals dat in april is gepresenteerd, gewijzigd.

Natuurterrein valt geheel buiten de normen van de meststoffenwet. Dit betekent dat het niet meetelt voor de gebruiksnormen. Het is alleen toegestaan dierlijke meststoffen aan te wenden als de grond onderdeel is van een beheersregime.

Als in de beheersovereenkomst een concrete grens aan de omvang van het mestgebruik wordt gesteld, geldt deze grens ook in het kader van het Bmg. Indien geen beheersregime van toepassing of het regime geen concrete grenzen bevat, geldt een grens van 20 kilo fosfaat per hectare per jaar. Als er sprake is van natuurgrasland met beweiding of maaien geldt een hogere norm van 70 kilo fosfaat en 170 kilo stikstof per hectare per jaar.

Op het moment dat een landbouwbedrijf natuurterrein in gebruik heeft en daar mest heen brengt, telt dit mee als afvoer van mest. Er zal dus een afleveringsbewijs moeten worden opgemaakt. Als dieren van een landbouwbedrijf worden geweid op natuurterrein telt deze geproduceerde mest niet mee bij de bepaling of aan de gebruiksnormen is voldaan. Dit zal de boer wel in zijn administratie moeten kunnen aantonen. Hiervoor kan een uitschaarovereenkomst gebruikt worden. Daaruit moet blijken hoeveel dierlijke mest niet op het landbouwbedrijf is geproduceerd maar op het natuurterrein.

In het besluit is ook de definitie van natuurterrein aanpast. Daaronder valt nu: grond met een houtopstand die de hoofdfunctie natuur heeft, heideveld, ven, hoogveenterrein, zandverstuiving, duinterrein, kwelder, schor, gors, slik, riet- en ruigland, griend, laagveenmoeras en grasland of bouwland dat de hoofdfunctie natuur heeft.

ing. M. van Beers (Hendrix UTD)

Meer informatie Publicatie in het Staatsblad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.