Home

Achtergrond

RvS: Geen forse aanpassingen aan vleeskuikenstallen in kader van IPPC

Bestaande vleeskuikenbedrijven, die onder de werking van de IPPC-richtlijn vallen, hoeven per 31 oktober 2007 geen grote aanpassingen te verrichten. De Raad van State heeft in een uitspraak van 8 december 2004 bevestigd dat ook traditionele vleeskuikenstallen aangemerkt kunnen worden als ‘best beschikbare techniek’.

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) is van toepassing op veehouderijen met meer dan 40.000 kippenplaatsen, 2.000 vleesvarkensplaatsen, of meer dan 750 zeugenplaatsen. De capaciteit van de hele inrichting is hierin bepalend. Vanaf 31 oktober 1999 moeten nieuwe inrichtingen aan deze richtlijn worden getoetst. Bestaandeveehouderijbedrijven moeten vanaf 31 oktober 2007 aan de IPPC-eisen voldoen. Dit betekent kort gezegd dat de milieuvergunning van de bestaande bedrijven dan gebaseerd moet zijn op het BAT-principe (Best Available Technics = best beschikbare technieken).

Niet alle beschikbare (emissiearme) stalsystemen voor vleeskuikens kunnen aangemerkt worden als best beschikbare techniek. Per systeem moet worden beoordeeld of het systeem reëel toepasbaar is, met in achtneming van de kosten en baten. Bij deze beoordeling moet gebruik gemaakt worden van het Europese BREF-document (Reference Document on Best Available Techniques for Intensieve Rearing of Poultry and Pigs), welke behoort bij deIPPC-richtlijn. Hierin is onder meer bepaald welke stalsystemen voor vleeskuikens voldoen aan de eis van best beschikbare technieken in de zin van de Richtlijn.

Voor vleeskuikens worden als best beschikbare technieken genoemd: een natuurlijk geventileerde stal met volledig strooiselvloer en voorzien van niet-lekkende drinksystemen (traditioneel stalsysteem) of een goed geïsoleerde, mechanisch geventileerde stal met een volledige strooiselvloer en voorzien van niet-lekkende drinksystemen (VEA-systeem). In het BREF-document staat tevens vermeld dat beide stalsystemen een emissiewaarde van 0,08 kg NH3 hebben.

Dat een traditioneel stalsysteem voor vleeskuikens als best beschikbare techniek aangemerkt kan worden is op 8 december 2004 bevestigd door de Raad van State. In deze uitspraak wordt gerefereerd aan de omschrijvingen in het BREF-document. Het is wel van belang dat het vergunde stalsysteem voldoet aan de omschrijving in het BREF-document. In deze uitspraak speelt namelijk mee dat de bestaande, traditionele stallen zo aangepast waren dat ze konden worden omschreven als mechanisch geventileerde stallen met volledige strooiselvloer en voorzien van niet-lekkende drinksystemen.

Analyse door ing. M. van Beers en ing. E. Coopmann (Hendrix UTD)

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.