Home

Achtergrond

Prinsjesdag 2004

Veel van de voorgestelde plannen en maatregelen uit de Miljoenennota, die de minister van Financiën vandaag aan het Parlement heeft aangeboden, waren al uitgelekt. Welke van de voorstellen raakt de gemiddelde Nederlandse agrariër nu echt, en wat is bijzaak? Kortom, Prinsjesdag door de ogen van de Nederlandse boer en tuinder. Een selectie.

Afschaffing willekeurige afschrijving arbo-bedrijfsmiddelen
De willekeurige afschrijving op arbo-bedrijfsmiddelen komt per 1 januari 2005 te vervallen. Mogelijk komt er een vervangende subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor in de plaats. Wie dergelijke bedrijfsmiddelen wil kopen zal dus haast moeten maken.

Verruiming fiscale faciliteiten rondom bedrijfsopvolging
De fiscale faciliteiten rondom de bedrijfsopvolging worden verruimd. Dat geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de successiewet. Wie zijn onderneming geruisloos (belastingvrij) wil doorschuiven moet voldoen aan de voorwaarde dat de opvolger gedurende de drie jaren voorafgaand aan de overdracht, als werknemer of als medeondernemer (bijvoorbeeld als maat) bij hem werkte. Het kabinet wil de genoemde driejaarsperiode terugbrengen naar twee jaar, zodat sneller van de doorschuifregeling gebruik gemaakt kan worden.

Verder is goedgekeurd dat bij een geruisloze doorschuiving de stakingsaftrek mag worden toegepast op de oudedagsreserve (FOR). Daarnaast mag een geruisloze overdracht ook een gedeelte van een onderneming betreffen. Daarbij wordt er niet op gelet of datgene wat bij de overdrager achterblijft nog als een onderneming kan worden beschouwd. Het is dan niet meer “alles of niets”. Hierdoor wordt het mogelijk om het ondernemingsvermogen behalve het pand over te dragen, en het pand te verhuren. Dat kan aanzienlijk schelen in financieringslasten voor de overnemer.

Het kabinet heeft verder besloten om de vrijstelling voor het schenkingsrecht en successierecht met ingang van 1 januari 2005 op te trekken van 30% tot 50% van het ondernemingsvermogen. Het blijft daarbij gaan om een voorwaardelijke vrijstelling. De opvolger zal het bedrijf gedurende vijf jaar moeten voortzetten om de vrijstelling definitief in de wacht te slepen.

Belasting op winst omlaag
De vennootschapsbelasting wordt geleidelijk (tot 2007) met 4,5% verlaagd. Voor de Nederlandse agrariërs is belangrijker de geleidelijke verhoging van de zelfstandigenaftrek. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt dan:

Nu (2004) 2005 2006 2007
€ 6.585 € 9.258 € 10.193 € 10.783

Verruiming budget Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden door middel van de MIA gestimuleerd. Voor deze faciliteit bestaat een jaarlijks budget. Is de pot leeg, dan krijgt men niets meer. Het kabinet wil nu het budget fors gaan verhogen, oplopend in 2007 naar € 80 miljoen. Of de verhoging van het budget er nu toe zal gaan leiden dat de milieulijst wordt uitgebreid is niet duidelijk.

Afschaffing grijs kenteken
Veel van de aangekondigde lastenverlichtingen worden teruggenomen door de afschaffing van het grijze kenteken. Hierdoor zullen veel ondernemers meer BPM en motorrijtuigenbelasting (MRB) gaan betalen. Voor de MRB geldt een zeer beperkte overgangsregeling. De nieuwe regeling gaat in per het eerste tijdvak (van drie maanden) dat begint na 31 december 2004. Ook de BPM kent overgangsrecht. Het tarief voor de bestelauto’s zal niet ineens worden gelijkgeschakeld met het tarief voor de personenauto’s. Dat zal in drie gelijke stappen gebeuren, telkens per 1 januari. Dat betekent dus dat de tarieven voor personenauto’s en bestelauto’s pas met ingang van 1 januari 2007 gelijk zijn.

Verhoging energiebelasting
De energiebelasting wordt verhoogd. Door de te betalen energiebelasting voor met name het middenverbruik (van 5.000 – 170.000 m3 aardgas en van 10.000 – 50.000 kWh elektra) te verhogen, komt de rekening vooral te liggen bij de bedrijven. Huishoudens worden voor een groot deel ontzien. Overigens worden ook de speciale tarieven voor de glastuinbouw verhoogd. Voor aardgas in het middengebruik stijgt de prijs per m3 per 1 januari 2005 zelfs met meer dan 75% van 1,207 cent naar 2,143 cent!
(mr. S.F.J.J. Schenk)

Lees ook Nu nog bedrijfswagen aanschaffen kan interessant zijn
Lees ook Zelfstandigenaftrek omhoog en vennootschapsbelasting omlaag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.