Home

Achtergrond

Overijssel stimuleert stallenafbraak met extra woningbouw

De provincie Overijssel maakt het mogelijk om in ruil voor afbraak van 850 vierkante meter stalruimte in het buitengebied een woning terug te bouwen. Dat staat in de ontwerpherziening van het Streekplan, dat vanaf 1 oktober ter inzage ligt. Typerend voor de regeling is dat herbouw zowel ter plekke als elders kan plaatsvinden. Overijssel had tot nu toe alleen aan de sloopregeling uit RBV1 meegedaan.

Vanaf 1 oktober tot en met 28 oktober 2004 ligt de ontwerpherziening van het Streekplan Overijssel 2000+ ter inzage bij het provinciehuis en alle gemeenten. Gedurende deze termijn kunnen bedenkingen ingediend worden bij de Provinciale Staten van Overijssel. De herziening zal in maart 2005 door Provinciale Staten beoordeeld worden.Een belangrijk onderdeel van deze ontwerpstreekplanherziening is de regeling “rood voor rood met gesloten beurs.” Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat ter compensatie van de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen onder voorwaarden één of meer burgerwoningen kunnen worden gebouwd. Compensatie kan zowel ter plekke als elders plaatsvinden. Daarnaast kan de opbrengst van compensatiewoningen gebruikt worden voor bedrijfsverplaatsingen in het kader van de reconstructie, indien er geen gebruik gemaakt kan worden van andere verplaatsingsregelingen in het kader van het reconstructieplan.

De volgende uitgangspunten en voorwaarden zijn van toepassing:
-Rood voor rood heeft betrekking op reeds gestopte of stoppende bedrijven in het buitengebied.
-Uitgangspunt is dat het hele complex voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt wordt. Hieronder vallen ook erfverharding, mestplaten en sleufsilo's. Deze niet echter mee voor de sloopnormen; torensilo's tellen wel mee.
-De regeling is alleen van toepassing op gebouwen die zijn opgericht voor 1 januari 2004.
-Karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing mag niet worden gesloopt.
-In geval van een gemengd bedrijf geldt deze regeling indien het bedrijf in een extensiverings- of verwevingsgebied ligt en de intensieve veehouderijtak stopt.
-De voormalige agrarische bedrijfswoning kan worden bestemd als burgerwoning.-Voor sloop van minimaal 850 m2 bedrijfsbebouwing kan een woning teruggebouwd worden. De maat van de compensatiewoning mag niet meer dan 750 m3 bedragen. Deze inhoudsbeperking geldt niet voor woningen die binnen het stads- of dorpsgebied worden gebouwd.
-Wanneer een veelvoud van 850 m2 bedrijfsbebouwing wordt gesloopt kan, wanneer dit voor de financiering van de sloopkosten noodzakelijk is, een extra woning worden gebouwd.
-Het bouwen van de woning kan zowel ter plekke als elders plaatsvinden. De compensatiewoning mag geen onevenredige aantasting van agrarische en andere belangen in de omgeving veroorzaken.
-De meerwaarde van de compensatiewoning ten opzichte van de sloopkosten moet aantoonbaar worden ingezet voor bijvoorbeeld landschappelijke inpassing, nieuw groen, beeldkwaliteit, bedrijfsverplaatsingskosten etc.
-Het vrijkomende perceel krijgt een passende herbestemming, zodat de oude bouwmogelijkheden niet opnieuw benut kunnen worden.
-De milieuvergunning moet ingetrokken worden ofwel in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe situatie.
-In plaats van één of meerdere woningen kan ook worden meegewerkt aan de realisatie van huisvesting voor ambachtelijke, dienstverlenende, niet-industriële bedrijfsmatige activiteiten. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het voortzetten van een nevenactiviteit.

Bij deze provinciale regeling nemen de gemeenten het voortouw en zullen gemeentelijk beleid moeten ontwikkelen voor het toepassing van de regeling en kan een voorkeursvolgorde aangeven voor ter plekke of elders terugbouwen van een compensatiewoning. De initiatiefnemer zal een plan moeten indienen bij de gemeente waar de compensatiewoning(en) zal worden gebouwd. Dit plan moet ingaan op:
-Aantal, ligging, en oppervlakte van de te slopen bedrijfsgebouwen.
-Een taxatie van de sloopkosten en de overwaarde van de te bouwen compensatiewoning(en).
-De aanwending van de eventuele overwaarde (landschappelijke inpassing, nieuw groen, beeldkwaliteit, bedrijfsverplaatsingskosten etc).
-De ruimtelijke kwaliteitsverbetering (landschap, natuur, vermindering milieulast, mogelijkheden voor ontwikkeling andere functies etc).

Meer informatie Tekst ontwerpherziening Rood voor Rood

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.