Home

Achtergrond

Sale and lease back: ook op de boerderij!

Een paar jaar geleden kwamen enkele grote bedrijven serieus in de problemen. Deze bedrijven kampten met miljardenverliezen en hadden dringend behoefte aan nieuw kapitaal. Hiervoor werd een slimme oplossing bedacht. Men verkocht waardevolle bezittingen aan een bank. De hiervoor ontvangen koopsom was weliswaar belast, maar feitelijk bleef belastingheffing achterwege. Immers, door de eerder geleden verliezen bestond een groot bedrag aan fiscale verliescompensatie. Voor de dagelijkse bedrijfsuitoefening hadden deze bedrijven hun octrooien en licenties natuurlijk nodig. Daarom huurde men deze zaken weer terug van de bank, uiteraard tegen een van de winst aftrekbare vergoeding. Deze vergoeding bleef bij de bank weer onbelast, omdat de bank mocht afschrijven op de gekochte zaken. Hoewel de politiek te hoop liep tegen de geschetste gang van zaken bleek deze constructie keurig binnen de wettelijke grenzen te blijven.

Ook toepasbaar op de boerderij
Op dit moment zitten enkele agrarische sectoren in zwaar weer. En de vraag is of de hiervoor geschetste gang van zaken ook bruikbaar is op de boerderij. Het antwoord op die vraag is positief. Verkoop dus van bedrijfsmiddelen als grond en productierechten om deze vervolgens weer te gaan pachten of huren. Bij gronden is deze gang van zaken al langer bekend. Verkoop van gronden, onder voorbehoud van een recht van erfpacht, met eventueel terugkooprecht, verschaft financiële ruimte. Nog verder gaat de verkoop van grond, om deze vervolgens terug te pachten (geen erfpacht dus). Omdat hier sprake is van een minder sterk recht, zal de koper waarschijnlijk bereid zijn een hoger bedrag voor de gronden te betalen. In de meeste gevallen zal de verkoopopbrengst door de werking van de landbouwvrijstelling belastingvrij zijn. Over de waarde van het voorbehouden pachtrecht kan de pachter ten laste van zijn resultaat afschrijven. Volgens recente rechtspraak kan dat over een periode van 18 jaar, 5,5% per jaar afschijving over de waarde van het pachtrecht. De waarde van het pachtrecht kan gesteld worden op het waardeverschil van de grond in vrije staat en in verpachte staat de ontvangen koopsom. Ook zal de jaarlijks te betalen pachtsom voor de ondernemer aftrekbaar zijn.Bedenk wel dat de canon respectievelijk de pachtsom, alhoewel aftrekbaar, alsmede ook andere huurbedragen wel ieder jaar opnieuw opgebracht zullen moeten worden. Dit kan het bedrijf in de toekomst mogelijk in problemen brengen.

Productierechten verkopen aan eigen BV
De hiervoor geschetste constructie kan ook tot stand gebracht worden met betrekking tot productierechten. Anders dan bij de verkoop van grond is de bij verkoop van productierechten behaalde winst niet vrijgesteld van inkomstenbelasting. Deze belasting zal weggepoetst moeten worden met verliescompensatie of met een bij de kopende partij bedongen stakingslijfrente.

Voorbeeld
Een veehouder beschikt over een hoeveelheid melkquotum met een waarde van € 1 miljoen. Het quotum heeft geen boekwaarde meer, want het is vaak volledig afgeschreven, of heeft misschien nooit een boekwaarde gehad. Dit quotum verkoopt de veehouder aan een door hemzelf opgerichte BV. De verkoopwinst is € 1 miljoen. Wellicht moet de BV hiervoor deels een banklening opnemen. Als het bedrijf over voldoende verliezen beschikt is deze verkoopopbrengst belastingvrij. In voorkomende gevallen kan ook nog ten laste van de behaalde winst bij de kopende BV een stakingslijfrente worden bedongen. Hoe hoog deze mag zijn is afhankelijk van de leeftijd van de ondernemer, maar het minimumbedrag in 2004 bedraagt € 99.020.

Overeenkomst met eigen BV
De ondernemer kan gronden of productierechten wel voor goed geld verkopen aan een BV, maar voor de bedrijfsvoering zijn ze natuurlijk wel nodig. Pachten of huren is een mogelijkheid, als kan dat bij productierechten op bezwaren stuiten. De eigenaar van de rechten dient deze immers meestal zelf te gebruiken. Daarom zal het in veel gevallen verstandiger zijn om een maatschap, firma of CV (commanditaire vennootschap) aan te gaan tussen de ondernemer en zijn eigen BV. Omdat quotum vaak samen met gronden van eigenaar wisselt, verdient een maatschap verder de voorkeur omdat op deze wijze voor de BV recht bestaat op de landbouwvrijstelling. In het samenwerkingsverband brengt de BV uiteraard haar productierechten in, in ruil waarvoor zij een gedeelte van de winst krijgt. Deze winst is bij de BV belast, maar op deze winst mogen afschrijvingen in mindering gebracht worden. Ook de door de BV betaalde rente is aftrekbaar, indien de BV de quotumaanschaf heeft moeten financieren. Per saldo zal de BV weinig tot geen vennootschapsbelasting betalen.

Lees ook Fiscus biedt mogelijkheden ondernemingsverlies te verrekenen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.