Home

Achtergrond

Mogelijk uitzondering in mestbeleid voor weiden jongvee en droogstaande koeien

Bedrijven die kiezen voor 100% maaien kunnen onder voorwaarden waarschijnlijk toch hun jongvee en droogstaande koeien weiden. Er wordt gekeken naar een uitzondering hiervoor. De ministeries van VROM en LNV hebben ook laten becijferen dat door de strengere stikstof normen de kosten op melkveebedrijven stijgen met € 50 tot 70 als gevolg van een ruwvoertekort.

Staatsecretaris Van Geel van VROM heeft antwoorden gegeven op de schriftelijke vragen die door de vaste commissie van LNV zijn gesteld over het akkoord met de Europese Commissie inzake het Derde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Een aantal antwoorden zijn een aanvulling op het concept-wetsvoorstel van het nieuwe mestbeleid. Daarom hieronder de belangrijkste antwoorden per onderwerp samengevat:

Uitzondering voor weiden van jongvee en droogstaande koeien
De normen die in het concept-wetsvoorstel staan opgenomen voor bedrijven die 100% maaien gelden voor de situatie dat al het vee het jaarrond op stal staat. In het geval dat jongvee en droogstaande koeien wel mogen worden geweid vergroot dat de stikstofuitspoeling. Daarom moet nog verder worden bekeken op welke wijze en onder welke voorwaarden een uitzondering gemaakt zou kunnen worden.

Kosten ruwvoertekort door stikstofnormen
De strengere stikstofnormen voor grasland zullen lijden tot een ruwvoertekort op melkveebedrijven. Volgens Van Geel lopen deze kosten uiteen van € 50 tot € 70 per hectare.

Scheuren van grasland
Het wordt verplicht om na scheuren van grasland een stikstofbehoeftig gewas te telen. Hierop zal een uitzondering gemaakt worden voor de teelt van specifieke tuinbouwgewassen die uit het oogpunt van vruchtwisseling vaak na grasland worden geteeld. Op de voorlopige lijst die met de Commissie is besproken staan de volgende gewassen: Italiaans raaigras, Engels raaigras, aardappelen, snijmaïs met nagewas, wintertarwe en diverse groentegewassen.

Mogelijke andere gewassen behalve grasland voor derogatie
Op grond van het bereikte akkoord zal de Commissie het derogatieverzoek met een positief advies voorleggen aan het Nitraatcomité. De definitieve beschikking zal pas worden afgegeven nadat Nederland de Meststoffenwet heeft aangepast. Ook wordt nog gekeken of naast gras ook andere stikstofbehoeftige gewassen met een lang groeiseizoen voor derogatie kunnen meetellen. Ook eventuele gewascombinaties van maïs met gras worden onderzocht.

Handhaving
Of een bedrijf de gebruiksnormen overtreedt kan pas na afloop van het betreffende kalenderjaar worden vastgesteld. In het nieuwe mestbeleid zal een bepaling worden opgenomen die gericht is op controle en handhaving gedurende het kalenderjaar. Mestproducenten, intermediairs, exporteurs en mestverwerkers zullen op ieder moment in het jaar moeten kunnen verantwoorden dat en aan wie de geproduceerde dierlijke meststoffen zijn afgevoerd, voor zover deze niet zijn gebruikt of opgeslagen op het eigen bedrijf. Als een bedrijf dit niet kan verantwoorden kan een bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie volgen.

Meer informatie Brief aan de Tweede Kamer met antwoorden
Lees ook Brussel na aanpassingen akkoord met mestbeleid

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.