Home

Achtergrond

Hoogproductieve melkveebedrijven krijgen te maken een hogere excretienorm

De stikstofexcretienormen voor melkkoeien worden gekoppeld aan de melkproductie. Bedrijven met een hoge melkproductie per koe krijgen dus te maken met hogere normen. De intensieve veehouderij zal gaan werken met een stalbalans. Voor gemengde bedrijven met een kleine tak intensieve veehouderij wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen werken met forfaits in plaats van een stalbalans. De exacte normen hiervoor zijn nog niet bekend. Ook zijn de normen voor akkerbouwgewassen op zandgronden bekend. Deze liggen onder het bemestingsadvies.

Dit zijn de belangrijkste punten van het Derde Nederlandse Actieprogramma inzake de Nitraatrichtlijn. Hierin zijn alle eerdere wijzigingen als gevolg van het bereikte akkoord in Brussel verwerkt. Vanavond debatteert de kamercommissie landbouw over het nieuwe mestbeleid.

Melkveebedrijven mogen zoals bekend met forfaits gaan werken. De forfaits worden vastgesteld op 95% van de gemiddelde verwachte uitscheiding. Voor melk- en kalfkoeien is dit 114,6 kilo stikstof, voor jongvee jonger dan 1 jaar 32,8 kilo stikstof en voor jongvee ouder dan 1 jaar 70,2 kilo stikstof. Voor melkkoeien zal de excretienorm worden gekoppeld aan de melkproductie. Per 1.000 kilo hogere of lagere melkproductie zal de excretienorm worden gecorrigeerd met circa 8 kilo stikstof (zie onderstaande tabel).

Intensieve bedrijven gaan werken met een stalbalans met aan- en afvoerposten. Gemengde bedrijven met rundvee, akkerbouw en intensieve veehouderij mogen ook met forfaits gaan werken in plaats van een stalbalans. Dit alleen als het aandeel intensieve veehouderij laag blijft. De forfaits voor varkens en pluimvee moeten worden nog worden vastgesteld. Ook de omschrijving van een laag aandeel is nog niet bekend.

Inmiddels zijn ook stikstofgebruiksnormen voor een aantal akkerbouwgewassen op zand- en lössgronden bekend. Voor consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe zijn de gebruiksnormen in 2006 nog gelijk aan het bemestingsadvies. In 2007 duiken ze daar onder. De normen voor na 2007 zullen op basis van de evaluatie in 2007 worden vastgesteld.

Meer informatie Derde Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Lees ook Brussel na aanpassingen akkoord met mestbeleid

Tabellen met exacte normen

STIKSTOFGEBRUIKSNORMEN
STIKSTOFGEBRUIKSNORMEN (in kilo’s per hectare per jaar)
bemestingsadvies 2006 2007 2008 2009
Grasland: beweid
klei  345 345 345 325 310
veen 265 290 290 265 265
zand en löss  325 300 290 275 260
Grasland : 100 procent maaien
klei  385 385 385 365 350
veen 300 330 330 300 300
zand en löss  365 355 350 345 340
Maïs
klei 160 160 160 160 160
zand en löss 160 155 155 155 150
Akkerbouwgewassen
Consumptieaardappelen (klei) 250 275 275 250 250
Consumptieaardappelen (zand en löss)) 265 265 250
Wintertarwe (klei) 220 240 240 220 220
Wintertarwe (zand en löss) 160 160 160
Suikerbieten (klei) 150 165 165 150 150
Suikerbieten (zand en löss) 150 150 145
De normen voor akkerbouwgewassen vanaf 2008 op zand en löss worden in 2007 vastgesteld
 
Werkingscoëfficiënten van stikstof uit drijfmest in procenten
2006 2007 2008 2009
Rundermest op bedrijven met grasland die weiden en maaien 35 35 45 45
Rundermest op bedrijven met grasland die alleen maaien 60 60 60 60
Aangevoerde runderdrijfmest 60 60 60 60
Varkensdrijfmest 60 60 60 60
Drijfmest najaarsaanwending klei 30 40 50 verbod
 
FOSFAATGEBRUIKSNORMEN (in kilo’s per hectare per jaar)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015
Grasland 130(110) 110 105 100 95 95 95 95 90
Bouwland 115 (85) 95 (85) 90 (85) 85 80 75 70 65 60
De normen tussen haakjes zijn de normen die gelden voor dierlijke mest. De werkingscoëfficiënt is 100%.
 
Relatie melkproductie en stikstofexcretie
melkproductie (in kg per jaar) stikstofexcretie (per koe)
5.500 99,3
6.500 107,0
7.500 114,8
8.500 122,6
9.500 130,6

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.