Home

Achtergrond

Splitsing bedrijf lastige oplossing om voor derogatie in aanmerking te komen

Met name gemengde bedrijven of bedrijven die veel krachtvoeders telen zullen niet zonder ingrijpende ingrepen aan de 70%-eis voor derogatie kunnen voldoen. Een oplossing die inmiddels rondzingt is de opsplitsing van het bedrijf: de bestaande onderneming dient te worden opgesplitst in een akkerbouwtak en in een veehouderijtak. EU-comissaris Wallström gaf echter al aan niet akkoord te gaan met dergelijke constructies. Er zullen dus meer argumenten moeten zijn voor een splitsing.

Het is afwachten hoe de overheid hier een stokje voor zal steken. Verwacht kan worden dat als de splitsing een zuiver papieren zaak is, de kans op problemen het grootst is. Bij daadwerkelijke verkoop van een deel van de onderneming aan een ander is de kans beduidend groter dat de splitsing de gewenste gevolgen doet intreden. Een zeker gevolg van splitsing is in de eerste plaats dat een tweetal administraties gevoerd zal moeten worden. Ook is het niet ondenkbaar dat het aantal fiscale aangiftes en mogelijk ook voor andere regelingen waarvoor aangifte moet worden gedaan sterk toeneemt. De vraag is verder of een splitsing voor toepassing van de inkomstenbelasting mogelijk is, en zo ja wat de gevolgen daarvan dan zijn.

Naast splitsing van zijn bedrijf kan de ondernemer er voor kiezen om grasland te gaan pachten dan wel om akkerbouwgrond te gaan verpachten. Verwacht mag worden dat niet de eigendom van de grond beslissend is, maar het gebruik.

Bepaalde vrijstellingen gelden per ondernemer en niet per onderneming
Als een ondernemer twee verschillende activiteiten verricht (zoals dat bij een gemengd bedrijf het geval is), dan is het mogelijk dat sprake is van een tweetal verschillende ondernemingen. Een vereiste is dan wel dat er afzonderlijke administraties gevoerd worden. Bestaan er tussen de twee (of meer) takken van bedrijvigheid echter (al dan niet nauwe) banden, dan gaat men al snel uit van het feit dat er maar één onderneming is. Een gevolg dat tot 2001 bestond, en waarover nog wel eens geprocedeerd werd, was dat men voor iedere afzonderlijke onderneming de stakingsvrijstelling kon claimen (ad ƒ 20.000, soms te verhogen tot ƒ 45.000). Vanaf 2001 geldt deze vrijstelling echter niet langer per onderneming, maar per ondernemer.

Splitsing brengt flinke fiscale gevolgen met zich mee
Splitsing van de onderneming heeft ingrijpende fiscale gevolgen. Splitsing van een maatschap of firma (bijvoorbeeld van twee broers die met elkaar samenwerken in maatschapsverband) is een bekend fiscaal probleem. Splitsing van de onderneming van één enkele ondernemer, die ook na de splitsing nog de enig eigenaar en ondernemer blijft, is heel wat anders. Deze ondernemer zal in dat geval vermogensbestanddelen van de ene balans moeten afhalen, om ze vervolgens in te brengen in zijn nieuwe onderneming. Hiervoor zal de ondernemer een goede, niet-fiscale reden dienen aan te voeren. Die reden lijkt er in de gewijzigde mestwetgeving te zijn. De gevolgen van zo’n overheveling zijn echter uitermate vervelend. Over de overgehevelde stille reserves zal afgerekend moeten worden. Hierop is het progressieve tarief van toepassing, dus maximaal 52%. Of het mogelijk is een herinvesteringsreserve (HIR) te bedingen is twijfelachtig. Een stakingslijfrente bedingen bij de eigen onderneming is niet mogelijk. Een lijfrente bedingen bij een verzekeraar kan wel, maar dat kost weer liquiditeit. Slechts bij landbouwgronden (waar de behaalde winst vrij van inkomstenbelasting is) speelt deze problematiek niet.

BV als redmiddel
Een ondernemer kan er ook voor kiezen om een gedeelte van zijn onderneming over te hevelen naar zijn eigen BV. Door de BV ‘heenprikken’ lijkt een moeilijke zaak, omdat hier sprake is van een aparte rechtspersoon. De inbreng van een deel van de onderneming kan meestal geruisloos plaatsvinden, dus zonder afrekening. Is er sprake van winst, dan kan bij de BV een lijfrente worden bedongen.

De ondernemer die met het oog op de mestwetgeving zijn onderneming wil gaan splitsen kan problemen verwachten met de fiscus. Verder zullen de kosten aanzienlijk zijn, zeker indien een BV opgericht moet worden. Het is de vraag of dit alles opweegt tegen de voordelen om meer stikstof binnen de eigen onderneming te mogen uitrijden.

Lees ook Stikstofgebruiksnormen in aanloop naar 2009 aangescherpt

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.