Home

Achtergrond

Overgangsrecht van de nieuwe Pachtwet (I)

Het kabinet heeft onlangs aan diverse belanghebbenden organisaties van pachters en verpachters en aan organisaties uit de rechtspraktijk een voorontwerp van de nieuwe pachtwet toegezonden met het verzoek daarop commentaar te geven. In het voorontwerp zijn ook bepalingen opgenomen die het zogenaamde overgangsrecht regelen. Dat zijn wettelijke regels die uitmaken of de nieuwe pachtregels wel of niet van toepassing zijn op bestaande of anders gezegd lopende pachtovereenkomsten.

Uitgangspunt is dat de nieuwe pachtwet op het moment van inwerkingtreding ook geldt voor al lopende pachtovereenkomsten. Dit wordt ook wel “onmiddellijke werking” genoemd. De wetgever is van mening dat in een aantal gevallen dat ook verbeteringen met zich brengt voor de pachter.

Uitzonderingen op de onmiddellijke werking
De onmiddellijke werking wordt niet altijd toegepast. Als bijvoorbeeld bepaalde afspraken tussen de pachter en verpachter niet meer rechtsgeldig zouden zijn onder de nieuwe pachtwet, dan blijven deze afspraken toch geldig. Omgekeerd helpt de nieuwe pachtwet afspraken die onder de oude pachtwet ongeldig waren en die geldig zijn onder de nieuwe pachtwet aan een rechtsgeldige status.

Bedrijfspacht en bestaande/lopende pachtovereenkomsten
In de nieuwe pachtwet is de zogenaamde bedrijfspacht geregeld. De regels die hierop van toepassing zijn, zijn vergelijkbaar met de regels van de huidige pachtwet en die hebben als achterliggende gedachte dat de pachter als zwakkere partij ten opzichte van de verpachter beschermd moet worden.

Voor pachtovereenkomsten die worden gesloten na de inwerkingtreding van het nieuwe pachtrecht, gelden deze regels alleen als die pachtovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moeten er ofwel bedrijfsgebouwen worden gepacht of moet de oppervlakte van de pachtgrond ten minste 25% van het bedrijfsareaal uitmaken.

Met het uitgangspunt van de onmiddellijke werking zou het betekenen, dat op pachtovereenkomst die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van het nieuwe pachtrecht, dezelfde regels van toepassing zouden zijn. Het overgangsrecht bepaalt echter dat de beschermende regels van de bedrijfspacht niet alleen van toepassing zijn op bestaande pachtovereenkomsten die aan de hiervoor genoemde criteria voldoen, maar op alle reguliere pachtovereenkomsten groter dan 1 ha die:
* óf door de grondkamer zijn goedgekeurd;
* óf inmiddels ter goedkeuring aan de grondkamer zijn toegezonden.
De pachtprijs die op de bestaande pachtovereenkomsten van toepassing is blijft gehandhaafd.

Voor pachtovereenkomsten met betrekking tot een hoeve of los land gelegen in een reservaat geldt hetzelfde als voor de reguliere pachtovereenkomst.

Voor een reguliere pachtovereenkomst, die voor een kortere periode geldt dan de wettelijke duur van 6 of 12 jaren, geldt ook de bedrijfspachtregeling, met uitzondering van het verlengingsrecht van rechtswege en het voorkeursrecht. Deze onderdelen zijn ook in het huidige pachtrecht niet op deze overeenkomsten van toepassing.

Voor de zogenaamde teeltpachtovereenkomsten, de zogenaamde eenmalige pachtovereenkomsten en voor de zogenaamde 1 ha-pachtovereenkomsten geldt de beschermende bedrijfspachtregeling niet. Op deze pachtovereenkomsten is het geliberaliseerde nieuwe pachtrecht van toepassing. Alleen de tussen partijen overeengekomen looptijd en de pachtprijs blijven ongewijzigd (mr. G. Krale).

Lees ook Concept voorstel nieuwe pachtwetgeving

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.