Home

Achtergrond 174 x bekeken

Gemeente blijven bevoegd om ammoniakkaarten op te stellen

Staatssecretaris van Geel legt de bevoegdheid voor het aanwijzen van zeer kwetsbare gebieden voor de ammoniakkaarten bij de gemeente. Dit tegen de zin van de Tweede Kamer. Deze wilde in een inperking van de gebieden tot voor ammoniakgevoelige delen van de vogel- en habitatrichtlijngebieden, de beschermde natuurmonumenten en de grote natuurkernen.

Van Geel is niet aan deze wens van de kamer tegemoet gekomen. Hij vindt dat de provincies de mogelijkheid moeten hebben om hierbuiten ook zeer kwetsbare natuur aan te kunnen wijzen. De afweging om een gebied aan te wijzen moet op lokaal niveau samen met de belanghebbende worden gemaakt.

Wat betreft één landelijke stankwet wil van Geel geen echte toezeggingen doen. Vooralsnog wil hij twee verschillend regimes hanteren. Één voor buiten de reconstructiegebieden en één voor binnen de reconstructiegebieden. Nu de landelijke stankwet ook voor de reconstructiegebieden van toepassing verklaren, zou het reconstructieproces kunnen verstoren. Pas in een later stadium tijdens de behandeling van het wetsvoorstel, wil Van Geel met de provincies en gemeenten bekijken of de werkingssfeer van de wet kan worden verbreed tot heel Nederland. De inhoud van het wetsvoorstel moet hiervoor dan leidend zijn.

Verder wil Van Geel geen algehele verlaging van het beschermingsniveau voor woningen in het buitengebied. Gemeenten zouden echter wel in de mogelijkheid gesteld moeten worden om lokaal het beschermingsniveau te variëren.

Buiten de reconstructiegebieden zal het optellen van stank worden gehandhaafd voor grote intensieve bedrijven. Voor beoordeling van bedrijven zal ook de emissie van omliggende bedrijven moeten worden meegenomen. Binnen de reconstructiegebieden is dit niet het geval, maar dit wordt gemotiveerd door de bijzondere omstandigheden in de reconstructiegebieden. Een dergelijke argumentatie is buiten de reconstructiegebieden niet mogelijk. Als de cumulatie achterwege zou worden gelaten dat zou niet aan de IPPC-richtlijn worden voldaan.

Van Geel komt met een wetsvoorstel voor de niet reconstructiegebieden. Dit zal niet eerder zijn dan in het najaar van 2005. In het voorjaar van 2005 komt hij met een voorstel voor verruiming van de werkingssfeer van de stankwet voor de gehele reconstructiegebieden. De werking van de stankwet voor de reconstructiegebieden zal dan worden uitgebreid naar het gehele reconstructiegebied en niet alleen in de landbouwontwikelings- en verwervingsgebieden.

Meer informatie Brief aan de Tweede Kamer
Lees ook Mogelijk toch één stankwet, mits het IPO geen bezwaar maakt
Lees ook Kabinet wil IPO-voostel voor ammoniakgevoelige gebieden overnemen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.