Home

Achtergrond

Duur milieuvergunning mogelijk van invloed op hoogte afschrijving

Het Hof Amsterdam besliste dat in gevallen waarin een milieuvergunning eindig is, dus voor een bepaalde periode is verleend, zonder voldoende zekerheid over mogelijke verlenging, hiermee rekening gehouden mag worden bij de afschrijving. Omdat agrarische ondernemingen nagenoeg zonder uitzondering voor hun bedrijfsvoering op zo’n vergunning zijn aangewezen, is deze beslissing ook voor de agrarische sector van belang. Het is overigens nog mogelijk dat er beroep in cassatie bij de Hoge Raad ingesteld zal worden.

Een BV had een onderneming waarin organisch afval tot compost werd verwerkt. Hiervoor was een milieuvergunning vereist. Deze vergunning was in 1995, na een allerlei toestanden en met flinke vertraging, door Gedeputeerde Staten voor een periode van 10 jaar afgegeven. Er bestond geen zekerheid dat deze vergunning verlengd zou worden. Sterker nog, er waren duidelijke aanwijzingen dat het verkrijgen van een nieuwe milieuvergunning voor opnieuw 10 jaar onzeker was vanwege waarschijnlijk door GS te stellen strengere milieueisen. Daarnaast waren bezwaren te verwachten van actiegroepen alsmede het ter plaatse geldende bestemmingsplan, dat slechts agrarische activiteiten toeliet. Op grond daarvan wilde de BV de bij de composteringsactiviteiten gelijk op afschrijven met de duur van de milieuvergunning. Concreet betekende dat een afschrijving op de bedrijfsgebouwen van 10% van de aanschafwaarde, zonder rekening te houden met een restwaarde. De inspecteur stond slechts een (meer gebruikelijk) afschrijvingspercentage van 4% toe.

Geen restwaarde bij aflopende milieuvergunning
Bij afschrijven houdt men doorgaans rekening met een restwaarde. In casu wilde men met een restwaarde geen rekening houden omdat de gebruikte bedrijfsmiddelen slechts beperkt bruikbaar waren, namelijk enkel in een composteerfabriek. Daarbuiten hadden deze bedrijfsmiddelen geen enkele waarde. De inspecteur vond dat het met de onzekerheid over de milieuvergunning wel meeviel. Daarom ging hij uit van een gebruik van 25 jaren, overeen komende met een afschrijving van 4%. De rechter was van mening dat bij de afschrijving rekening gehouden dient te worden met tijdsduur en restwaarde. De rechter gaf aan dat het niet in geschil was dat voor de bedrijfsexploitatie een milieuvergunning vereist is. Zonder vergunning volgt immers onherroepelijk (gedwongen) sluiting. De belastingplichtige had, volgens de rechter, voldoende bewezen dat verlening van de vergunning onzeker was. Om die reden mocht van het Hof afgeschreven worden over een periode van 10 jaar zonder rekening te houden met een restwaarde. De inspecteur had namelijk onvoldoende bewezen dat de betreffende bedrijfsmiddelen ook nog een alternatieve aanwending zouden kunnen hebben. Concreet betekende deze beslissing dat belanghebbende ten laste van haar resultaat jaarlijks een stevige aftrekpost kon opvoeren.

Mogelijkheden voor de agrarische sector
Zoals gezegd ontkomt een boer zelden aan een milieuvergunning. Voor zover zo’n vergunning voor onbepaalde tijd is verleend, is het bovenstaande minder van belang. Dat is anders bij een tijdelijke vergunning. Allereerst zal dan bekeken moeten worden of er voldoende onzekerheid bestaat over verlenging. Is verlenging slechts een formaliteit, dat zal niet al te snel aangenomen mogen worden, dan is dit arrest opnieuw niet van belang. Maar ziet u nu al aankomen dat milieufederaties, bewonersverenigingen of anderen bij een verlengingsaanvraag dwars gaan liggen en denk ook aan het vigerende bestemmingsplan, dan mag de afschrijving worden afgestemd op de resterende duur van de milieuvergunning. Voor wat betreft de restwaarde zult u moeten kijken of de bedrijfsmiddelen alternatief gebruikt kunnen worden. Is dat niet het geval, en kunnen ze alleen maar gebruiken voor de activiteit waarvoor de betreffende milieuvergunning is afgegeven, dan mag bij de bepaling van de hoogte van de afschrijving de restwaarde op nul gesteld worden. Dat de post afschrijving hierdoor sterk stijgt zal duidelijk zijn (mr. S.F.J.J. Schenk).

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.