Home

Achtergrond

Duidelijkheid over windmolens bij aankoop erfpachtgronden

Bij aankoop van de domeingronden zal de pachter ook moeten betalen voor de het blote eigendom van de ondergrond van windmolens. Hiervoor wordt uitgegaan van 16,6 maal de jaarlijkse retributie. Ook als er in de toekomst een windmolen wordt geplaatst, moet hierover worden afgerekend, want hiervoor wordt een meerwaardeclausule opgenomen.

In zijn brief aan de Tweede Kamer bevestigd staatssecretaris Wijn de prijzen die hij genoemd heeft. In de brief gaat hij ook nader in hoe wordt omgegaan met de inkomsten die de staat nu ontvangt doordat zij windmolens op haar gronden toelaat. De regeling geldt zowel voor de 40-jarige erfpachtgronden als voor de grondbankgronden.

Voor het plaatsen van windmolens zijn opstalrechten gevestigd op de betreffende percelen. De staat wil niet dat er kleine stukken versnipperde grond ontstaat waarop windmolens zijn geplaatst. Het blote eigendom van dit opstalrecht zal dus ook verkocht worden aan de pachter. Hiervoor wordt dan ook een aparte prijs berekend. Deze is bedraagt 16,6 maal de jaarlijkse retributie, die de gebruiker betaalt voor het opstalrecht. Alleen het kopen van de omliggende grond is niet mogelijk.

Indien er planologisch in de toekomst mogelijk een windmolen kan worden geplaatst, zal dit volgens de staatssecretaris invloed hebben op de grondwaarde. Hiervoor zal in voorkomende gevallen dan ook een meerwaardeclausule worden opgenomen. Als er werkelijk een windmolen wordt gerealiseerd moet er worden afgerekend. De verrekenwaarde is € 100.000,= per te plaatsen windmolen. Dit bedrag neemt elk jaar met 10% af en loopt na 10 jaar dus af.

Meer informatie Brief van staatssecretaris Wijn aan de Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.