Home

Achtergrond

Vergoeding voor opstal bij einde pacht belast voor successiewet

Bij het overlijden van de pachter is de vergoeding voor de opstal, die bij het einde van de pacht wordt betaald, belast voor de successiewet. Het is daarbij niet van belang of de pacht wordt voortgezet of wordt beëindigd. Dit is wel van belang voor het moment waarop moet worden afgerekend.

In genoemd geval overleed de pachter. In de pachtovereenkomst is opgenomen dat gedurende de pacht personen genoemd in artikel 49 van de Pachtwet en personen genoemd in artikel 54 van de Pachtwet het opstalrecht mogen overnemen. Dat zijn de echtgenote, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, pleegkinderen of medepachters. Ook is opgenomen dat als het pachtrecht eindigt het opstalrecht tenietgaat en er een vergoeding hiervoor wordt betaald.

De vergoeding die wordt betaald voor het opstalrecht leidt altijd tot successierechtelijke verkrijging. Het moment waarop met de fiscus moet worden afgerekend is nog wel verschillend.

In het geval dat de pacht wordt beëindigd, omdat geen van de ervan de pachtovereenkomst wenst voort te zetten, zal de vergoeding voor de opstal, direct aan de erven worden uitbetaald. Ondanks dat de vergoeding civielrechtelijk niet tot de nalatenschap behoorde, zijn de erfgenamen toch successierecht verschuldigd. De vergoeding is krachtens een derdenbeding verkregen en zodoende een fictieve verkrijging. Dus moet er worden afgerekend.

Als één van de erven de pachtovereenkomst voorzet, zal er geen vergoeding voor de opstal worden betaald. Pas als de pachtovereenkomst later wordt beëindigd moet er worden afgerekend, want dan wordt deze vergoeding beschouwd als verkrijging uit de nalatenschap. Als degene die de pachtovereenkomst heeft voortgezet niet verplicht is om de vergoeding te delen, dan zal deze geheel bij hem worden belast met successierecht, wordt deze gedeeld dan wordt deze bij elk van de erfgenamen belast.

Meer informatie Vraag-antwoordbesluit van Financiën

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.